החברה לפיתוח הרצליה בע"מ מכרז 031-2012 - עבדות פיתוח צמוד בית קינן - הרצליה

החברה לפיתוח הרצליה בע

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

מכרז מס' 031-2012

הזמנה לקבלת הצעות עבודות פיתוח צמוד בית קינן - הרצליה

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח בצמוד למבנה בית קינן ברחוב ז'בוטינסקי בהרצליה (להלן: "העבודות"), כמפורט במסמכי המכרז ובנספחים המצורפים אליו כדלקמן:

1.                  את מסמכי המכרז, הכוללים, בין היתר, את תנאי ההזמנה, ההסכם והמפרטים הטכניים, בצירוף מעטפת המכרז, ניתן לקבל במשרדי החברה, רח' שנקר 14 (בית נולטון), הרצליה, בין השעות 09:00 - 15:00, החל מיום 10.01.2013 ועד ליום 15.01.2013,  וזאת תמורת סך של 300 ש"ח כולל מע"מ, שלא יוחזרו.

2.                  סיור קבלנים חובה להכרת תנאי המכרז, יתקיים ביום 10.01.2013 בשעה 12:00. מפגש המציעים יחל במשרדי החברה. הצעתו של מציע שלא השתתף בסיור הקבלנים לא תידון כלל.

3.                  על המציע יהיה לצרף למסמכי ההצעה, מסמכים המעידים על קיום כל תנאי הסף, כמפורט בהרחבה במסגרת מסמכי המכרז, וכן לצרף מסמכים נוספים כקבוע במסגרת מסמכי המכרז. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע יהיה לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה, בתנאים כמפורט במסמכי המכרז. הערבות תחולט, על פי פנייה חד צדדית של החברה, במקרה שהמציע הזוכה יחזור בו מהצעתו ויסרב, מכל סיבה שהיא לחתום על החוזה לביצוע העבודות, או שלא יקיים את מלוא החובות המוטלות על המציע הזוכה במכרז.

4.                  פרטים אודות המכרז ניתן לקבל על פי פנייה בכתב אל החברה לפיתוח הרצליה בע"מ, רח' שנקר 14 (בית נולטון), הרצליה.

5.                  החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

6.                  המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם לביצוע העבודות בנוסחים המצורפים למסמכי המכרז.

7.                  את ההצעות יש להגיש על גבי טופסי ההזמנה לקבלת הצעות ועל פי ההוראות המפורטות שבמסגרת מסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עליה יצוין, באופן בולט: "מכרז מספר 031-2012" וזאת ללא כל ציון פרט אחר, במסירה אישית במשרדי החברה, רח' שנקר 14 (בית נולטון), הרצליה, עד ליום 24.01.2013 בשעה 12:00. הצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה ולא תידונה. אין לשלוח הצעות בדואר.

 שרגא   אלקלעי,            מנכ"ל

  החברה לפיתוח הרצליה בע"מ