החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ – מכרז תכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים