מכרז פומבי מספר 22/2017 בנושא ביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג תשתיות בבניין אולמן - מכון ויצמן למדע