הודעה חשובה לחברים: ההסכם הקיבוצי של המנופאים ייכנס בתוקף עם מתן צו ההרחבה

  1. אנו מבקשים לעדכן כי ההסכם הקיבוצי של המנופאים שנחתם ב-4 לאפריל 2017 טרם נכנס לתוקף.
  2. ההסכם ייכנס בתוקף עם מתן צו ההרחבה על הוראותיו. הודעה על כניסה לתוקף תופץ לכל החברים.
  3. כל דרישה לעדכון תעריפי העסקה של מנופאים בהתאם לתנאי ההסכם הקיבוצי החדש, טרם מתן צו הרחבה, אינה מבוססת בדין.
  4. עם כניסת ההסכם הקיבוצי לתוקף, יזכו המנופאים בזכויות המפורטות בו במלואם. באותו מועד, ובכפוף למתן צו הרחבה שיחול גם על חברות כוח האדם, יעודכנו גם תעריפי העסקתם של המנופאים המועסקים באמצעות חברות כוח אדם.
  5. הבהרה: עלויות ניהול, עמלות ו/או תנאים מסחריים של חברות כוח האדם הן עניין מסחרי נפרד שאינו מוסדר בהסכם הקיבוצי.
  6. לתשומת לבכם: עם כניסת ההסכם לתוקף, התעריף השעתי שיסוכם בין הקבלן לחברות כוח אדם חייב לכסות לפחות העלות השעתית, המפורטת בנספח א' הרצ"ב. תעריף זה אינו כולל עמלות ניהול חברות כוח אדם.
  7. לגבי מנופאים המועסקים בהעסקה ישירה, עם כניסת ההסכם לתוקף, על המעסיק לפעול להתאמת  תנאי העסקה ומבנה השכר על פי  המצוין בפרק ד' , סעיף 18 להסכם הקיבוצי.
  8. לנוחותכם בנספח ב' הרצ"ב, מסמך המפרט את עקרונות ההסכם.

בברכה,

אורי רובין

יו"ר וועדת העבודה