הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם של פרויקט מרכז אספקה אחוד של צה"ל (מרה"ס)

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם במסגרת מכרז למימון, תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של פרויקט מרכז אספקה אחוד של צה"ל

מספר מכרז – 1000492331

את ההצעות יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: Negev_CSC_PPP@mod.gov.il

מומלץ להוריד את מסמכי המכרז מאתר הסחר האלקטרוני ובכך להבטיח קבלת הודעות נוספות בהמשך מטעם המזמין.

כתובת האתר: http://www.online.mod.gov.il/

פרטים נוספים:

ר' יחידת ההתקשרויות במנהל המעבר דרומה גב' אורלי כורם –

או רמ"ד אינטגרציה מרה"ס - דניאל בן אליהו

טלפונים לבירורים:

073-387-7698

073-387-7686

073-387-7774