משרד הבטחון - מכרז 1000503597 - הקמת בריכת שחייה במ.ק. 972

משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

הנדון: בל"מ 1000503597  –  הקמת בריכת שחייה במ.ק. 972

1.       משרד הביטחון מפרסם  בזאת  את  המכרז  שבנדון .

2.       להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז 

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   במכרז

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

 073-387-7223/5/1

100

ג'-1
לפחות

(רשום ומוכר)

יערך ביום ד'

 ה- 16.08.17

עד יום ב'

ה- 14.08.17

עד ליום ב', 

ה- 28.08.17

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.       את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד  מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.        הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.