בל"מ 1000504423 – הקמת מרפאה בסיירים

 משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

                                        

הנדון: בל"מ 1000504423  –  הקמת מרפאה בסיירים

1.      משרד הביטחון מפרסם  בזאת  את  המכרז  שבנדון .

2.      להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז 

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   במכרז

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

 073-387-7223/5/1

100

ג'-2

לפחות
(רשום ומוכר)

יערך ביום ג'

 ה- 22.08.17

עד יום א' 

ה- 20.08.17

עד ליום ב',  

ה- 11.09.17

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.      את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד  מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.       הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.