מכרז פומבי - הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות ובתי החברה ברחבי הארץ

מכרז פומבי - הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת

לביצוע עבודות בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות ובתי החברה ברחבי הארץ

עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן: "עמידר") מזמינה בזאת מציעים להגיש לה הצעות לביצוע עבודות בניה ו/או שיפוצים ו/או ביצוע עבודות אחזקת שבר (עבודות מוקד) בדירות ובתי החברה באזורי פעילות שונים וזאת בהתקשרות להסכם מסגרת, כאשר כל איזור פעילות שלגביו תוגש הצעה ייחשב כמכרז נפרד (להלן: "המכרז"), עפ"י המפורט בחוברת המכרז. ההתקשרות הינה למשך תקופה שתתחיל מיום חתימת הסכם עם הזוכים במכרז ועד ליום 31.12.2018, עם אופציות להארכת ההתקשרות למשך תקופות נוספות שלא יעלו על 36 חודשים.

פירוט השירותים, העבודות, התוצרים וכיו"ב כל הנדרש מהמציע (להלן: "העבודות"), יהיו בהתאם להסכם בכלל (נספח י"ב לחוברת המכרז) ולנספח המפרט הטכני (נספח י"ב 5 להסכם) בפרט.

הקריאה במכרזים שלהלן הינה לקבלנים רשומים ולא רשומים, כאשר ההתקשרות עם קבלן רשום ברשם הקבלנים כמפורט מטה תהיה בסכום של עד 5,000,000 ₪ ועם קבלן לא רשום בסכום של עד 2,000,000 ₪

יש לציין כי מסירת עבודה לקבלן לא רשום לא תחרוג מסך של כ-43,000 ₪ + מע"מ לעבודה בודדת כפי שנקבע בסעיף 14א' לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 ותקנה 1 לתקנות רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית) תשס"ב 2002. עבודות שלד יבוצעו ע"י קבלן רשום בלבד.

מחוז

מס' מכרז/חוזה

אזור פעילות

כמות קבלנים דרושים

כמות קבלנים רשומים מינימלי

היקף שנתי  משוער לקבלן ב₪

צפון

711-1413-07

קרית שמונה (כולל צפת והסביבה)

טבריה (כולל בית שאן והסביבה)

4

3

5,000,000

צפון

711-1414-07

עכו (כולל מעלות, שלומי והסביבה)

חיפה (כולל חדרה והסביבה)

7

2

5,000,000

מרכז

751-0363-07

נתניה (כולל הרצליה, כפר סבא והסביבה)

4

2

5,000,000

מרכז

751-0364-07

פתח תקוה (כולל אריאל, אלקנה והסביבה)

לודים – (כולל רחובות, נס ציונה, רמלה, לוד והסביבה)

4

2

5,000,000

מרכז

751-0365-07

ירושלים (כולל בית שמש, אפרת, ביתר עילית והסביבה)

6

3

5,000,000

דרום

771-0956-07

לכיש (כולל קרית גת, קרית מלאכי, אשקלון והסביבה)

3

2

5,000,000

דרום

771-0957-07

באר שבע א' , באר שבע ב'

4

2

5,000,000

דרום

771-0962-07

מצפה רמון

1

0

3,000,000

דרום

771-0958-07

דימונה, ערד, ירוחם

6

3

5,000,000

דרום

771-0969-07

אילת

2

1

4,000,000

 

            במכרז הנ"ל רשאי להשתתף מציע העומד בתנאי הסף שלהלן:

1.      המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בענף בניה (100) קבוצה ג'1 ומעלה ו/או בענף שיפוצים (131) קבוצה א'1 ומעלה. לחילופין, המציע הוא קבלן שאינו רשום בפנקס הקבלנים (במקרה זה ימסרו לקבלן עבודות בהתאם למגבלות החוק והתקנות). הדרישה בכל מכרז לקבלנים רשומים ו/או לא רשומים עפ"י המפורט בטבלה שבנספח ב'.

2.      למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות מהסוג ובהיקף הנדרש במכרז זה במהלך 3 השנים האחרונות.

3.      המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של לפחות 30,000 ₪, עבור כל מכרז בנפרד, בהתאם למפורט ולתנאים שבסעיף 6לנוהל המכרז ובהתאם לנוסח שבנספח ד'.

4.      מציע העומד בכל התנאים הקבועים בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

5.      המציע ו/או מי מטעמו השתתף בכינוס המציעים כמפורט בסעיף 11לנוהל המכרז.

   

הסברים ופרטים נוספים יינתנו בכנסי המציעים כדלקמן :

מחוז צפון - ביום: 15.8.17 בשעה 11:00 בבוקר. הפגישה במשרדי עמידר בנצרת עילית, רח' עצמון 18 – אנא פנו  למר משה שטרית.

מחוז המרכז - ביום: 16.8.17 בשעה 14:00 בצהריים. הפגישה במשרדי עמידר בחולון, רח' הרוקמים 26, בניין D, קומה 6 - אנא פנו למר יוסף ג'אברה.

מחוז הדרום - ביום: 17.8.17 בשעה 12:30 בצהריים. הפגישה במשרדי עמידר בבאר-שבע, רח' יצחק רגר 13 - אנא פנו  למר אבי גבאי.

ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב בלבד אל עמידר בדואר אלקטרוני revital.buganim@amidar.co.il, עד ליום  24.8.2017 פניות שישלחו לאחר מועד זה לא יענו. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של עמידר עד ליום 29.8.2017.

ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום.

חוברת המכרז ניתנת להורדה בהדפסה מאתר האינטרנט של חברת עמידר: WWW.amidar.co.il (תחת לשונית מכרזים - שירותים) החל מיום 8.8.17 יש לצרף להצעה את חוברת המכרז בשלמותה.

מציע אשר מעוניין לקבל חוברת כרוכה מהחברה ישלם סך של 500 ₪ בגין עלויות הפקה. התשלום ייעשה באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר שישולם על ידי המציע לחשבון עמידר בבנק הדואר מס'
5-40435-6. סכום זה לא יוחזר למציע בכל מקרה.

את החוברת הכרוכה ניתן לקבל החל מיום: ג' 15.8.17 כנגד הצגת עותק משובר התשלום כאמור הנושא חותמת בנק הדואר בכל אחד מהמקומות הבאים:

בית עמידר – חולון, רח' הרוקמים 26, בניין D, קומה 6 -  גב' קרן פארי, טל': 03-6931793, בין השעות 09:00-15:00.

מחוז הצפון - מרכז הנדסה– נצרת עילית, רח' עצמון 18 – גב' רונית ניסנוב, טל': 04-6027702, בין השעות 08:00-12:30.

מחוז הדרום - מרכז הדרום – באר שבע, רח' יצחק רגר 13, גב' שרית לביא, טל': 08-6406536, בין השעות 08:30-12:30.

על המציע במכרז לשלשל את הצעתו, במעטפה סגורה, לתיבת המכרזים מס' 1 המצויה במשרדי עמידר בבניין D, במרכז עזריאלי, ברחוב הרוקמים 26, חולון, שעליה מופיע מספר המכרז ושם המכרז החל מיום 5.9.2017 וזאת עד ליום 13.9.2017 בשעה 15:30 (להלן: "מועד סגירת המכרז"). כל הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תתקבל ולא תשתתף במכרז. אין לשלוח את המעטפה בדואר. עמידר תהיה רשאית להאריך את מועד סגירת המכרז ו/או מועדים אחרים, על פי שיקול דעתה.

תנאי המכרז הינם כמפורט בחוברת המכרז בלבד. ככל שתהיה סתירה בין הוראות פרסום זה להוראות חוברת המכרז, תגברנה ההוראות הקבועות בחוברת המכרז.

באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף בדבר התנהלות המכרז באתר האינטרנט של עמידר.