משרד הביטחון - מכרז מס' 1000507483 - הקמת מבנים איתמר וסולן במ.ק. 888

משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

                                               

הנדון: בל"מ 1000507483  –  הקמת מבנים איתמר וסולן במ.ק. 888

1.       משרד הביטחון מפרסם  בזאת את  המכרז  שבנדון .

2.       להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז 

סיור הקבלנים
( חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   במכרז

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

 073-387-7223/5/1

100
ג'-4
לפחות

(רשום ומוכר)

יערך ביום א'

 ה- 10.09.17

עד יום ה'

ה- 07.09.17

עד ליום ב', 

ה- 02.10.17

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.       את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד  מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.        הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.