לידיעת החברים: הודעה על עדכון סיווג קבלנים רשומים בהתאם להודעה של רשם הקבלנים

לידיעת החברים: הודעה על עדכון סיווג קבלנים רשומים בהתאם להודעה של רשם הקבלנים

לידיעת החברים,

בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים אשר עודכנו ב- 1.10.2017 .

קבוצה

סוג

קבוצה א'

באלפי ₪

קבוצה ב'

באלפי ₪

קבוצה ג'

באלפי ₪

ענף הבניה למגורים בלבד במ"ר

1

1,553

2,543

4,148

2,000

2

3,107

5,089

7,500

3,000

3

6,213

10,179

15,000

5,000

4

12,429

20,356

29,998

10,000

5

בלתי מוגבל

בלתי מוגבל

בלתי מוגבל

בלתי מוגבל

 

הסכומים בטבלה בתוקף מיום  1.10.2017-1.4.2018

"סוג"

  1. בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבניה למגורים - ההיקף הכספי המירבי למעט מס ערך מוסף, הוצאות בשל קרקע, מיסים על הקרקע ואגרות בניה, והכל כפי שרשאי הקבלן לבצע באתר בניה אחד בכל אחת מקבוצות הסוג.
  2. בבניה למגורים - ההיקף הכספי המירבי כאמור בפסקה (1) או ההיקף המירבי במ"ר, לרבות שטחים ציבוריים בנויים כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכל כמפורט בהיתר הבניה והכל כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בניה אחד.

"עבודות באתר אחד" - עבודות הנדסה בנאיות באתר בניה אחד, לרבות עבודות המבוצעות בסמוך, מבחינת המקום והזמן.

קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו.

בידי כל קבלן, שנקבע לו סיווג בהתאם לתקנות, מצויה הודעה מתאימה.

העדכון הבא יהיה ב- 1.4.2018

בכבוד רב

אינג' נתן חילו

מנהל האגף הטכני