דמי טיפול ארגוני - בוני הארץ : בוני הארץ

על מי חל תשלום דמי טיפול ארגוני?

על מי חל תשלום דמי טיפול ארגוני וכיצד הם נקבעים?

מעסיק בענף הבנייה שאינו חבר בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, אשר חל עליו צו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים, מחויב על פי תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1977,  בתשלום דמי טיפול ארגוני להתאחדות בשיעור הקבוע בתקנות.

מהו סכום דמי הטיפול הארגוני על-פי התקנות

מחצית האחוז מסך כל שכר העבודה – שממנו מגיעים דמי ביטוח לרבות הסכום העולה על המקסימום הקבוע לתשלום דמי הביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 – ששילם המעסיק לעובדיו בשנת הכספים שקדמה לשנה שבעדה משתלמים דמי הטיפול; הסכום שחושב כאמור יוגדל לפי שלושה רבעים משיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

סכום דמי הטיפול לא יפחת מ-100 שקלים חדשים (הסכום המזערי), ובלבד שלא יעלו על מחצית מדמי החבר שהיה משלם המעסיק להתאחדות אילו היה חבר בה, כשיעורם ביום תשלום דמי הטיפול; הסכום המזערי ישתנה בשלושה רבעים משיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ולעניין זה, "המדד היסודי" – ממוצע המדדים של שנת 1989.

כיצד יבוצע חישוב מדויק של הסכום לתשלום?

לצורך ביצוע חישוב מדויק ניתן להמציא אישור של רואה חשבון ו/או יועץ מס* המאשר את סך שכר העבודה ששולם לעובדים בענף הבנייה, לרבות עובדים זרים ועובדי שטחים בשנות המס הרלוונטיות הקודמות לשנות החוב. ככל ואין באפשרותך להמציא אישורים כאמור, באפשרותך להמציא דיווח שכר לעובדים בענף הבנייה על בסיס טופס 126 המדווח לביטוח לאומי – דין וחשבון על שכר עבודה. בנוסף, עליך לצרף אישור תשלום שכר לעובדים פלשתינאים, עובדי שטחים ועובדים זרים מאגף שירות למעסיקים (מת"ש) ברשות האוכלוסין וההגירה. ככל ויומצאו האישור/ים כאמור, דמי הטיפול הארגוני יעודכנו למחצית האחוז משכר העבודה כאמור, ובלבד שהסכום המשולם, לכל שנת חוב, לא יפחתו ולא יעלו על הקבוע בתקנות.

* בהתאם לנוסחים המאושרים על ידי התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

לתשומת לבך, קבלן שאינו חבר בהתאחדות בוני הארץ מחויב בכל מקרה בתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי להתאחדות, על פי ההסכמים הקיבוציים במשק, בהיותה הגוף היציג של כל הקבלנים והבונים בישראל.

לפרטים נוספים בדבר השירותים הניתנים לחברים, תשלום דמי טיפול ארגוני ואופן ההצטרפות

רכז חברים וגיוס גיל ישראלי – 0509005378