הודעה בנושא הגבלת מספר העובדים בתחומי הבנייה והשיכון - בוני הארץ : בוני הארץ

הודעה בנושא הגבלת מספר העובדים בתחומי הבנייה והשיכון

משרד הבינוי והשיכון פרסם ביום שני ה-21 באפריל הודעה על פיה, במסגרת תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 נקבעה מגבלה בדבר מספר העובדים השוהים במקום עבודה בו זמנית. תיקון מס' 4 לתקנות מיום 19.4.2020 קובע כי מקום עבודה שעליו חלה מגבלת מספר העובדים יוכל לאפשר שהיה בו זמנית של עובדים במספר העולה על המגבלה שבתקנות האמורות, וזאת בתנאי שהתקיימו התנאים המפורטים בתיקון לתקנות הכוללים: מינוי אחראי על שמירת הכללים; יידוע העובדים בדבר הכללים וחתימת המנהל הכללי והאחראי על הצהרה שנקבעה בתקנות. בנוסף, יש לעמוד בתנאים עצמם, שהם התנאים שנקבעו בתוספת השניה לתקנות אלה.