החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: מכרז לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור - בוני הארץ : בוני הארץ
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: מכרז לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור מכרז פומבי מס' מג/ 2020 / 2

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית ולתכנון ובניית מוסדות חינוך ממוגנים (להלן: "המבנים") ותוספות בניה ממוגנות למבני חינוך וציבור וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 1.1.2020, תמורת תשלום בסך של 5,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל  מעטפת מכרז.

התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יכול להעשות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il באמצעות כרטיס אשראי או במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, באמצעות המחאה לפקודת החברה או באמצעות כרטיס אשראי.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 1.1.2020, בין השעות 09:00 ל- 16:00.

פגישת הבהרות תתקיים ביום שלישי, ה- 7.1.2020 בשעה 13:30 במשרדי החברה, קומה 8.

המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בפגישת ההבהרות.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מג / 2020 / 2, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני 20.1.2020 ועד ליום שלישי 21.1.2020 בשעה 12:00, בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה תפצל את הזכיה בין מספר משתתפים.

לפרטים נוספים יש לפנות לחברה למר איל שורצמן טל: 6235285- 03

אביקם בלר, מנהל כללי

 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות