החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: מכרז תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר - בוני הארץ : בוני הארץ

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: מכרז תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר

מכרז פומבי מס' מק/ 2020 / 6

 

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית בתי ספר, גני ילדים, כיתות לימוד, מרכז קהילתי, מרכז לגיל הרך, מועדונים, תחנות בריאות, מעונות יום, בתי כנסת, ספריות, מקוואות ומבני ציבור – משרדים, הכל עד לשטח של 1000 מ"ר למבנה (להלן: "המבנים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 30.4.2020, תמורת תשלום בסך של 2,500 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.

התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יעשה באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il באמצעות כרטיס אשראי. לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235290- 03.

בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 30.4.2020, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 6235290- 03.

משרדי החברה סגורים ביום 28.5.2020 ועל כן ביום זה לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב לזובר, בדוא"ל: [email protected] או בפקס מס': 6790370 – 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 10.5.2020 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מס' 6235290- 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

את ההצעות יש להגיש בשתי מעטפות סגורות נפרדות, מאוגדות ביחד, נושאות ציון מכרז פומבי מק/6/2020 כשמעטפה אחת תכלול את חוברות המכרז בצרוף הערבות ומעטפה שניה תכלול את התוכניות והחומר הטכני הנלווה.

את המעטפות יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני ה- 1.6.2020 ועד ליום שלישי ה- 2.6.2020, עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה תפצל את הזכיה בין מספר משתתפים.

אביקם בלר, מנהל כללי