הפורום הבינמשרדי ליצירת סטנדרטיזציה בענף הבניה והתשתית בישראל - בוני הארץ : בוני הארץ

הפורום הבינמשרדי ליצירת סטנדרטיזציה בענף הבניה והתשתית בישראל

במסגרת החלטת ממשלה מס' 3012 מיום 03.09.17 בנושא "תכנית רב שנתית לפיתוח תשתיות בישראל" ומתוך רצון לשפר את איכות ענף הבניה והתשתית בישראל,
הוקם ב-2018 פורום בינמשרדי לדירוג איכות ספקים בתחום הבניה והתשתית, בהובלת משרד רוה"מ, משרד הבטחון והחשב הכללי. הפורום הרחיב את פעילותו ונקרא כיום הפורום הבינמשרדי ליצירת סטנדרטיזציה בענף הבניה והתשתית בישראל. בפורום חברים נציגים ממשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות ועירוניות והתאחדות הקבלנים.

התאחדות הקבלנים משמשת כמשקיף בוועדה הבין-משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות הממשלה לקבלנים בראשות נציג החשב הכללי. הוועדה ממונה על הסדרת נושא הקבלנים המאושרים לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, בעבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך. כמו כן, אחראית הוועדה על נוסח חוזי מדף בתחום הבנייה, לשימוש המשרדים ויחידות הסמך, ועל גיבוש המלצות לחשב הכללי בתחום המדיניות הקשורה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות.