נספח ט' - תמצית השינויים התפישתיים 6.26 - בוני הארץ : בוני הארץ