מכרז להקמת שביל אופניים וביצוע עבודות פיתוח בשצ"פ בשדרות העצמאות בבת-ים - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרז להקמת שביל אופניים וביצוע עבודות פיתוח בשצ"פ בשדרות העצמאות בבת-ים

עיריית בת-ים

מכרז מס' 18/20

להקמת שביל אופניים וביצוע עבודות פיתוח בשצ"פ בשדרות העצמאות בבת-ים

עיריית בת-ים מזמינה בזאת הצעות להקמת שביל אופניים וביצוע עבודות פיתוח בשצ"פ בשדרות העצמאות בבת-ים.

תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש בעבור סך של  2,500 ₪ (שלא יוחזרו)  בבניין עיריית  בת- ים  ברח' נורדאו 17 (חדר 308 ) החל ממועד פרסום מודעה זו בימים א-ה, בין השעות  8:00 – 14:00 בלבד. טלפון לבירורים: 03-5558470;

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של עירית בת-ים בכתובת: www.bat-yam.muni.il

סתירה, שגיאה, אי התאמה ו/או שאלות הבהרה במסמכי המכרז וכל הסתייגות תשלח   בכתב לסמנכ"ל פיתוח ותשתיות, תכנון ואירגון, באמצעות אימייל : [email protected], עד ליום 6.4.20 בשעה 13:00.

על המציע להגיש את ההצעה בשני עותקים   בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים חתומים על ידי המציע ,  במעטפה סגורה, עליה יצוין מספר המכרז בלבד ויש להכניסה ידנית לתיבת המכרזים בעירייה (רח' נורדאו 17 בת- ים קומה 2 חדר 203) עד ליום  11.5.20 בשעה 13:00.

לתשומת לב המציעים- יש לכרוך או לשדך את מסמכי ההצעה.

כנס מציעים יערך בחדר ישיבות בעירייה, קומה 1 ביום 02/04/20 שעה 12:00 השתתפות המציעים בכנס מציעים הינו חובה ויתקיים בתאריך ה-2.4.20 החל משעה 12:00 במס' סבבים (בכפוף להוראות ותקנות שעה ככל  שיתקבלו מטעם משרדי הממשלה הרלוונטיים)

הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.

צביקה ברוט

ראש עיריית בת-ים