מכרז לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור מכרז מג/1/2021 - בוני הארץ : בוני הארץ
מכרז לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור מכרז מג/1/2021

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

 

תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור

 

מכרז פומבי מס' מג/ 2021 / 1

 

 

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית ולתכנון ובניית מוסדות חינוך ממוגנים (להלן: "המבנים") ותוספות בניה ממוגנות למבני חינוך וציבור וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 25.11.2020, תמורת תשלום בסך של 5,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל  מעטפת מכרז.

 

התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יעשה באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il  (באזור ספקים) באמצעות כרטיס אשראי. לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235290- 03.

 

בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 25.11.2020, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 6235290- 03.

 

לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב לזובר, בדוא"ל: [email protected] או בפקס מס': 6790370 – 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 7.12.2020 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מס' 6235290- 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

 

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר מג / 2021 / 1, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 22.12.2020 ועד ליום רביעי ה- 23.12.2020 עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

 

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

החברה תפצל את הזכיה בין מספר משתתפים.

 

אביקם בלר, מנהל כללי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות