מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות יציבות במבנים, בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר במבני ר"פ בשיטת המחירון בחלוקה לאזורי פעילות (ר"פ חיפה והצפון + ר"פ מרכז והשפלה) - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות יציבות במבנים, בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר במבני ר"פ בשיטת המחירון בחלוקה לאזורי פעילות (ר"פ חיפה והצפון + ר"פ מרכז והשפלה)

 

מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות יציבות במבנים, בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר במבני ר"פ

 

  1. עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן: "עמידר") מזמינה בזאת מציעים להגיש לה הצעות במסגרת מכרז פומבי לביצוע עבודות יציבות במבנים, בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר במבני ר"פ בשיטת המחירון בחלוקה לאזורי פעילות (ר"פ חיפה והצפון + ר"פ מרכז והשפלה) (להלן: "המכרז"), הכול עפ"י המפורט בחוברת המכרז.
  2. רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בתנאים הקבועים בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, וכן בכל תנאי הסף המפורטים בנוהל המכרז.
  3. כינוס מציעים רשות יערך ביום ב', בתאריך 01.2020 בשעה 10:00 בבוקר במשרדי עמידר בחולון, רח' הרוקמים 26, בניין D, קומה 6. השתתפות המציע או מי מטעמו בכינוס המציעים אינו חובה.
  4. את חוברת המכרז, טפסיה ונספחיה ניתן להוריד החל מיום 13.01.2020 מאתר האינטרנט של עמידר שכתובתו amidar.co.il (להלן: "אתר האינטרנט") תחת הכותרת: מכרזים / שירותים.
  5. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב בלבד אל עמידר בדואר אלקטרוני [email protected], עד ליום 22.01.2020 פניות שישלחו לאחר מועד זה לא יענו. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של עמידר עד ליום 23.01.2020.
  6. על המציע במכרז לשלשל את הצעתו, במעטפה סגורה, לתיבת המכרזים המצויה במשרדי עמידר בבניין D, במרכז עזריאלי, ברחוב הרוקמים 26, חולון, שעליה מופיע מספר המכרז ושם המכרז החל מיום 30.01.2020 וזאת עד ליום 04.02.2020 בשעה 15:30 (להלן: "מועד סגירת המכרז"). כל הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תתקבל ולא תשתתף במכרז. אין לשלוח את המעטפה בדואר. עמידר תהיה רשאית להאריך את מועד סגירת המכרז ו/או מועדים אחרים, על פי שיקול דעתה.
  7. עמידר אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  8. תנאי המכרז הינם כמפורט בחוברת המכרז בלבד. ככל שתהיה סתירה בין הוראות פרסום זה להוראות חוברת המכרז, תגברנה ההוראות הקבועות בחוברת המכרז.
  9. באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף בדבר התנהלות המכרז באתר האינטרנט של עמידר.

 

עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ