מכרז פומבי מס' 06/2020 לתכנון וביצוע אולם ספורט במגרש ב.צ. 3 בעיר בבית שמש - בוני הארץ : בוני הארץ
מכרז פומבי מס' 06/2020 לתכנון וביצוע אולם ספורט במגרש ב.צ. 3 בעיר בבית שמש

מכרז פומבי  מס'   06/2020

לתכנון וביצוע אולם ספורט במגרש ב.צ. 3  בעיר בבית שמש

 

  1. עיריית בית שמש באמצעות החברה העירונית לפיתוח בית שמש (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות לתכנון וביצוע אולם ספורט דגם בינוני במגרש בצ' – 3 גוש 5381 חלקה 28 בבית שמש (להלן: "המכרז/ העבודות").
  2. רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים המפורטים במסמכי המכרז המפורסמים בכתובת להלן: https://www.kbsh.biz/   
  3. ביום 19.7.2020 בשעה 12:00 תערך פגישת הבהרות עם המציעים באמצעות אפליקציית ZOOM.
  4. לשם השתתפות בישיבה, על המציעים לפנות למשרדי באמצעות מייל שכתובתו : [email protected] עד ליום 16.7.2020 בשעה: 14:00 על מנת שמזכירות החברה תרשום את המציע ותשלח למציע קישור להשתתפות בישיבת ההבהרות באמצעות אפליקציית ZOOM.

על מציע לשלוח באמצעות המייל כאמור לעיל, את הפרטים הבאים: שם המציע, כתובת מייל המציע לקבלת זימון להשתתפות בישיבה באמצעות אפליקציית ZOOM. וטלפון ליצירת קשר עם המציע . מובהר למען הסר ספק כי בקשה לרישום השתתפות לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תענה.

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי (מתחם בזק הישן) בית שמש מתאריך: 7.2020 בין השעות 10:00 עד 15:00, תמורת תשלום של 1,500 ₪ כולל מע"מ ,בשיק  אשר לא יוחזר לפקודת החברה. אי השתתפות מציע במכרז מסיבה כלשהי, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה ו/או ביטולו של המכרז ע"י החברה, לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה.
  2. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על נספחיהן בהתאם להוראות המכרז) הינו ביום 6.8.2020 בשעה – 14:00 את ההצעות יש להגיש במסירה אישית (לא בדואר) לתיבת במכרזים שבמשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי (מתחם בזק הישן) בית שמש.
  3. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

בברכה

זאב לכוביצקי מנכ"ל

שינוי גודל גופנים
ניגודיות