ניהול התחלות – הגברת השליטה והבטחת הקיימות בעבדות בנייה - בוני הארץ : בוני הארץ

ניהול התחלות – הגברת השליטה והבטחת הקיימות בעבדות בנייה

ניהול התחלות – הגברת השליטה והבטחת הקיימות בעבדות בנייה

תדריכי התחלת יום, בקרת בטיחות התחלת יום שאלות זה"ב, תדריכי זה"ב

מבוא

 1. עבודות בניה הינן מסוכנות מעצם טיבן. מקורן של הסכנות נעוץ במאפיינים עיקריים אלה:
  • המלאכות הינן מסוכנות;
  • הסביבה הינה מסוכנת;
  • השתנות מהירה של סביבת העבודה;
  • העדר הכשרה למרבית מקצועות הבניה;
  • תחלופת עובדים – קושי בקידום אחריות אישית;
  • ריבוי שחקנים;
  • היעדר צוותי עבודה אורגניים – קושי ביצירת "רוח יחידה";
  • תיאום דיסציפלינות מרובות בו זמנית – "הישרדות", החזק מנצח;
  • בליל שפות – ערוב תרבויות;
  • לחץ זמנים מובנה – תגמול הקדמת מסירה.
 1. מאפיינים אלה מאתגרים מאוד את השליטה של מנהלים ושל בעלי תפקידים בעובדים ובעבודות הבניה.

 

 1. הניסיון מלמד כי ככל שעבודות הבניה מתקדמות, כך גוברים הלחצים וגוברת השפעתם המזיקה של המאפיינים שצוינו לעיל, בעיקר על רקע אלה:
  • פיגור בלוחות זמנים;
  • בעיות איכות הגורמות לעבודות חוזרות;
  • חריגה מתקציבים מתוכננים.

 

 1. אחת הדרכים היעילות להתמודד עם האתגרים שצוינו לעיל ועם הלחצים המתלווים אליהם, הינה מה שמכונה, "ניהול התחלות". הסיבה לאבחנה זו נובעת מעצם העובדה שבשלב ההתחלות של תהליכים שונים, הלחצים והאתגרים עוד לא נוכחים במלוא עוצמתם.

 

מטרה

 1. לפרט את דרישות הסף המהוות תנאי לביצוע עבודות ופעילויות אחרות באתרי בניה, על מנת לאפשר את הגברת השליטה וכפועל יוצא מכך, הפחתת סיכוני הבב"ת.

 

דרישות לניהול התחלות באתר בניה

 1. נוהל זה מפרט את הדרישות לניהול התחלות של תהליכים אלה:
  • תדריכי התחלת יום;
  • בקרות בטיחות התחלת יום;
  • ניהול עבודות זה"ב.
 1. תדריכי התחלת יום

לא יחל יום עבודה באתר הבניה, אלא אם התקיימו דרישות סף אלו:

 • תדריך בטיחות התחלת יום
  • מנהל העבודה העביר תדריך בטיחות התחלת יום, לכל העובדים באתר, לפני התחלת יום העבודה.
  • תדריך התחלת היום יתקיים באזור המנהלתי של אתר הבניה, בסמוך לשער הכניסה.
  • בתדריך יהיה נוכח עוזר הבטיחות ובעלי תפקידים נוספים. במהלך התדריך יודגשו נושאים אלה, ובסדר הופעתם כאן:
   • א. בדיקת נוכחות ושלומם של העובדים;
   • ב. פירוט העבודות המתוכננות ליום העבודה;
   • ג. נקודות תורפה בטיחותיות (נתבי"ם( במשימות העבודה המתוכננות להתבצע ב5אותו היום;
   • ד. ריענון הוראות ביצוע עבודות וקיום הפסקות ומנוחות בשגרת קורונה – "תוו סגול";
   • ה. ביצוע תיאום עבודות בין קבוצות עובדים באתר וקביעת סדר ביצוע עבודות באזורים משותפים;
   • ו. הוראות תגובה במקרה של חשש להידבקות במחלת הקורונה;
   • ז. הוראות תגובה במצבי חירום;
   • ח. ריענון בטיחות מקצועי – העברת דגשים מקצועיים בנושא נבחר;
   • ט. שיתוף בלקחי בטיחות (אירועים שנגרמו באתר הבניה או באתרים אחרים).
   • י. ציון משימות הזה"ב המתוכננות ליום העבודה, שבהן ישתתף מנהל העבודה בשלב ההכנות ובהתחלת שלב הביצוע.
   • יא. נושאים נוספים על פי שיקול דעתו.
 1. בקרת בטיחות – התחלת יום
  • בקרת בטיחות התחלת יום תתבצע על ידי מנהל העבודה. מנהל העבודה יצרף לסיור זה בעלי תפקידים נוספים, על פי שיקול דעתו ומידת הזמינות שלהם. בעלי התפקידים שאפשר שיצורפו לבקרת בטיחות התחלת יום יכללו את אלה:
   • ראשי צוותים של קבלני משנה;
   • עוזר הבטיחות למנהל העבודה;
   • מנהל הפרויקט;
   • מהנדסי ביצוע;
   • ממונה בטיחות;
   • עובדים מן השורה.
  • הבקרה תתבצע ברחבי אתר הבניה, בדגש על אלה:
   • מקומות שבהם מתוכננות להתבצע עבודות, במיקוד משימות זה"ב;
   • בקרת בטיחות של הנושאים הכלולים בתקנית הבטיחות בעבודות בניה ולכל הפחות נושאים אלה:
    • א. פיגומים;
    • ב. טפסות;
    • ג. חפירות;
    • ד. מעקות קצות משטחים;
    • ה. פתחים ופירי מעליות;
    • ו. כבלים מאריכים ולוחות חשמל;
    • ז. עגורנים.
 1. ניהול עבודות זה"ב
  • עבודת זה"ב (זה"ב – זיהוי, הערכה, בקרה) – עבודה המחייבת ניהול אישי של מנהל העבודה של המוכנות לקראת ביצוע העבודה ושל השלבים הראשונים לביצועה.

 

 • מאפייני עבודות זה"ב
  • כל עבודה ראשונה מסוגה;
  • כל עבודה הדורשת הרשאת בטיחות[1];
  • כל עבודה חריגה או נדירה;
  • כל עבודת בלת"ם;
  • כל עבודה המתוכננת להתבצע בתנאים חריגים (סביבה, מזג אוויר, סביבת עבודה, צפיפות, סיכונים סביבתיים)..

 

 • תהליך הזה"ב
 • ביצוע תל"ם (תכנון לקראת משימה)
  • תל"ם הינו תהליך הערכת סיכונים אופרטיבי, המתבצע בנקודת העבודה.
  • תהליך תל"ם מתבצע במסגרת ההיערכות לביצוע משימת עבודה, לפני שלב ההכנות לקראתה.
  • עם סיום ביצוע תל"ם, מתחיל שלב ההכנות ומיד בסיומו של שלב זה, מתחילה העבודה בפועל.
  • תהליך התל"ם כולל את שלבים האלה:
   • א. הגדרת מטרת העבודה;
   • ב. זיהוי סכנות סביבתיות ומזג אוויר (מז"א);
   • ג. קביעת בקרות מניעה הקשורות לסכנות סביבה ומז"א;
   • ד. חלוקת העבודה לשלבי ביצוע;
   • ה. זיהוי סכנות תפעוליות בכל שלב;
   • ו. קביעת בקרות תפעוליות בכל שלב;
   • ז. הכנת תדריך זה"ב;
   • ח. קיום תדריך זה"ב.

 

 • תדריך זה"ב
  • תדריך הזה"ב יקוים על ידי מנהל העבודה, בתום שלב הערכת הסיכונים ולפני שלב ההכנות לקראת ביצוע העבודה.
  • במהלך התדריך, יתאר מנהל העבודה את אלה:
   • א. מטרת העבודה;
   • ב. לוחות הזמנים לביצועה;
   • ג. עבודות המתבצעות בשכנות, על ידי קבוצות אחרות;
   • ד. שלבי ביצוע העבודה;
   • ה. נתבי"ם – נקודות התורפה הבטיחותית בעבודה המתוכננת;
   • ו. ניהול בקרות הבטיחות.
  • תדריך הזה"ב יתקיים בנקודת העבודה. בתדריך ייתן מנהל העבודה מענה לשאלות הזה"ב, על פי המפורט בטבלה:
# השלב בתדריך תדריך הזה"ב
1 מטרת העבודה o     הגרה מדויקת של מטרת העבודה
2 עבודות שכנות o     ציון כל העבודות המתבצעות בשכנות באותו המישור;

o     ציון העבודות השכנות המתבצעות מעל נקודות העבודה;

o     ציון העבוד7ת השכנות המתבצעות מתחת לנקודות העבודה.

3 שלבי העבודה o     חלוקת העבודה לשלבים

o     קביעת ההישג הנדרש בסיומו של כל שלב

4 נקודות תורפה (נתבי"ם) כלליות o     ציון הסכנות העיקריות העלולות להתרחש במהלך ביצוע העבודה.
5 סכנות תנאי סביבה יש לזהות ולסמן את הסכנות הספציפיות

o מפגעי בטיחות o רעש o אי סדר o סנוור     o צל o תנאי ראות o אחר: ­­­­­______

6 בקרות מניעה לסיכוני סביבה o ציון בקרות המניעה לסכנות הנובעות מסביבת העבודה

 

# השלב בתדריך תדריך הזה"ב
7 סכנות מז"א o עומס חום o עומס קור o רוחות  o אבק    o אחר: _____
8 בקרות מניעה לסיכוני מזג אוויר o ציון בקרות המניעה לסכנות הנובעות ממזג אוויר במקום ובזמן הביצוע של העבודה
9 סכנות תפעוליות יש לזהות ולסמן את הסכנות הספציפיות

o     סכנות נפילה:

o     סכנות נפילת חפצים:

o     סכנות הימחצות;

o     סכנות התחשמלות;

o     סכנות חיתוך וקטיעה:

o     סכנות חנק והרעלה;

o     סכנות חום/ קור;

o     סכנות דליקה וכוויות;

o     סכנות לראייה;

o     סכנות לשמיעה;

o     סכנות אחרות:

10 בקרות מניעה של סכנות תפעוליות o     ציון בקרות המניעה לסכנות תפעוליות

o     ציון דרכי היישום של בקרות הנדרשות לפי החוק

o     ציון דרכי היישום של בקרות נוספות

11 תהליכי גרימה של תאונות o     תיאור של תהליך גרימה אפשרי, ביחס לאחת או יותר מהסכנות המנויות לעיל.

o     העברת תיאור הליך הגרימה האפשרי לכלל העובדים.

o     שיתוף העובדים בהעלאת אפשרויות נוספות לגרימתן של תאונות בעבודה הספציפית.

 

# השלב בתדריך תדריך הזה"ב
12 בדיקת כשירות העובדים לביצוע העבודה

 

(האם לעובדים שלי יש את הידע והכלים למנוע?)

o     השתתפות בהדרכת עבודה בגובה.

o     הסמכות ספציפיות אם בעבודות המתוכננות יידרשו הסמכות (מתן איתות; ביצוע עבודה מבמת הרמה; הסמכות מעליתן; הסמכות אחרות).

o     השתתפות בהדרכות מקום מוקף אם מתוכננות עבודות אלו.

o     השתתפות בהדרכה מקדימה לעבודה אחרת.

o     בדיקה שכל העובדים כשירים פיסית לבצע את העבודה המתוכננת

o     בדיקה שכל העובדים כשירים מנטלית לבצע את העבודה המתוכננת.

13 בדיקות מוכנות

 

(איך אני עוזר לעובדים שלי למנוע?)

o     קביעת בקרות הבטיחות ודרכי היישום שלהן.

o     קיום תדריך אודות העבודה המתוכננת תוך ציון  נקודות תורפה בטיחותיות והתמודדות איתן.

o     בדיקת שלימות ותקינות ציוד מגן אישי.

o     בדיקת שלימות ותקינות כלי עבודה, בדגש על כלים חשמליים וכלים מונעי כוח אחרים.

o     הסמכות להגיד – "זה מסוכן, לא יכול לבצע…"

o     נושאים נוספים על פי שיקול דעתו.

14 מוכנות למצבי חירום o     שיתוף בלקחי בטיחות (אירועים שנגרמו באתר הבניה או באתרים אחרים).הוראות תגובה במצבי חירום.
15 איפה אני מתמקם על מנת לנהל מלפנים את המשימה? o     קביעת הנקודה שבה מתמקם מנהל העבודה על מנת לקיים את תהליך הזה"ב.

o     קביעת משך הזמן או התנאים לליווי ההתארגנות לביצוע ולליווי תחילת הביצוע.