נקודת מפנה 13 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 13

עובד בנין נהרג מפגיעת משקולת מעלית בפרויקט תמ"א 38

נסיבות המקרה

״העובדות המתוארות במסמך זה הינן בהתאם להתרשמות נציג מטה הבטיחות שביקר בשטח ועל דעתו בלבד. אין לראות בעובדות המתוארות כתיאור העובדות כפי שאירעו בפועל. תיאור העובדות אינו בא להחליף את ממצאי החקירה של גוף מוסמך. יובהר כי ההמלצות המתוארות אינן באות להחליף את הפעולות הנדרשות מהקבלן על פי כל דין, חוק או תקנה והן אינן באות במקום הנחיות הרשויות המוסמכות״

בתאריך 24 דצמבר 2019, במהלך פירוק של מעלית קיימת בבניין, ככל הידוע התנתקה משקולת המעלית, נפלה על העובד שעסק בפירוק המעלית וגרמה למותו.

האירוע, ככל הנראה, נגרם במהלך פירוק הכבלים המחזיקים את המשקולת.

העובד שמצא את מותו היה אחד מעובדי הבניין במקום ולא היה מעליתן, כהגדרתו בחוק.

בשלב זה, נסיבות המקרה נחקרות על ידי משטרת ישראל והפיקוח על העבודה.

עוד נמסר, במסגרת הבדיקה הראשונית שנערכה במקום על ידי המשטרה, כי מנהל העבודה לא נכח באתר הבניה בזמן שנגרם האירוע.

דגשים עיקריים שברצוננו להעביר

דגש מס' 1 – הגבלת עיסוק

עבודה על מעלית אסורה על מי שאינו מעליתן, כמפורט  בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), תשמ"ד-1984 סעיף 2 שם נקבע כי:

(א)  לא יעסוק אדם בהתקנת מעליות אלא אם כן בידו רישיון מאת הממונה.

(ב)  לא יעסוק אדם במתן שירות למעליות אלא אם בידו רישיון מאת הממונה.

דרישה זו לא מתייחסת רק למעלית והיא תקיפה לכל עבודה הדורשת התמחות או הסמכה.

דגש מס' 2 – נוכחות מנהל עבודה ועוזר הבטיחות

לא מתחילים עבודה ולא מבצעים עבודות כלשהן, מבלי שמנהל העבודה יהיה נוכח במקום, והיכן שנדרש, מבלי שעוזר הבטיחות למנהל העבודה, נוכח גם הוא.

מטה הבטיחות מבקש לשוב ולחדד את מרכזיותו של מנהל העבודה, הן בהבטחת איכות הביצוע והן בהבטחת בטיחות הביצוע וקורא לשוב ולוודא את קיומו של הכלל הבסיסי לפיו, עבודות בניה יבוצעו בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה, שמונה על ידי מבצע הבניה והיכן שנדרש,  בסיועו של עוזר הבטיחות, שיעזור למנהל העבודה למלא כראוי את תפקידיו המקיפים והמורכבים.

דגש מס' 3 – 5 שאלות מצילות חיים

לפני כל התחלה של עבודה בקשו מהאחראים על ביצועה, לשאול את עצמם 5 שאלות מצילות חיים:

שאלה ראשונה –"מהן הסכנות בעבודה המתכוננת?"

שאלה שנייה – "איך תאונות עלולות להיגרם במהלך ביצוע העבודה המתוכננת?"

שאלה שלישית – "האם לעובדים שלי יש את הידע והמיומנות הנדרשים למנוע תאונות בעבודה המתוכננת?"

שאלה רביעית –"האם לעובדים שלי יש את כל הכלים, האמצעים והזמן הנדרשים למנוע תאונות בעבודה המתוכננת?"

שאלה חמישית – "איך אני עוזר לעובדים שלי לא למעוד ולעבוד נכון, בלי קיצורי דרך ובלי אלתורים?"

 

זכרו, בסופו של דבר, העובדים פועלים ומתנהגים על פי הדרך שבה תופסים ומבינים את הציפיות שלנו מהם. בואו נבהיר להם את כוונותינו, בואו נעזור להם להבין נכון!