עבודות בהן אין חובת דרישה למינוי מנהל עבודה - בוני הארץ : בוני הארץ

עבודות בהן אין חובת דרישה למינוי מנהל עבודה

מטרת המסמך הינה להגדיר "עבודות בניה ובניה הנדסית" בפקודת הבטיחות בעבודה ובתקנות שנקבעו מכוחה, מאפשרות פרשנות רחבה
ביותר באשר למשמעות ותחולה של עבודות אלה.
כנגזר מכך, יוצא כי נדרש למנות מנהל עבודה בעבודות בניה ובניה הנדסית בכל אחת מהעבודות המוגדרות כעבודות בניה, גם אם מדובר בעבודות בעלות סיכון נמוך.
מטרת מסמך זה לקבוע סוגי עבודות בהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה בעבודת בניה ובתנאי שהן עונות על כל הקריטריונים הבאים וכפי שיפורט בהמשך המסמך:
1 .עבודות קלות יחסית שהסיכון בהן נמוך.
2 .על העבודות חלות ממילא דרישות מסוימות ומפורטות מתוקף תקנות ייעודיות, כדוגמת תקנות הבטיחות בעבודה לעניין עבודה על גגות שבירים או תלולים, עבודה בגובה, עבודות חשמל, ציוד מגן אישי, וכן תקנות ארגון הפיקוח על העבודה לעניין מסירת מידע והדרכת עובדים וכיו"ב.
3 .משך העבודה המבוצעת קצר.

 

להורדת המסמך המלא לחצו כאן