פניה לקבלת מידע (RFI) הקמה והפעלה של בית מלון בסמוך לחוף הים בראשון לציון - בוני הארץ : בוני הארץ

פניה לקבלת מידע (RFI) הקמה והפעלה של בית מלון בסמוך לחוף הים בראשון לציון

פניה לקבלת מידע (RFI) הקמה והפעלה של בית מלון בסמוך לחוף הים בראשון לציון

1. עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") פונה בזאת לספקים, יחידים או תאגידים, בעלי ניסיון בתחום המלונאות או ניסיון רלוונטי אחר, בבקשה לקבלת מידע בנושא הקמה והפעלה של בית מלון (ללא יחידות דיור/דירות נופש) לרבות חניון ושטחי מסחר בסמוך לחוף הים במערב העיר ראשון לציון, בהתאם לתוכניות ולכלל הוראות הדין והנחיות משרד התיירות החלות על המתחם, כהגדרתו בפניה לקבלת מידע.

2. תיאור המידע והשירותים המבוקשים והנוסח המלא של הפניה המוקדמת לספקים לקבלת מידע מפורטים במסמכי ה RFI המפורסמים באתר העירייה.

3. שאלות הבהרה בקשר עם בקשה זו לקבלת מידע יועברו לכתובת הדואר האלקטרוני: Rotema@rishonlezion.muni.il עד ליום 12.12.2019 בשעה 15:00.

4. ספקים המעוניינים להגיש מענה לפניה לקבלת מידע זו מוזמנים להגישו לכתובת דוא"ל Rotema@rishonlezion.muni.il​ עד ליום 19.12.2019 בשעה 12:00.

5. מובהר כי העירייה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת המענה, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המזמינה ובלבד שהודעת דחייה כאמור תפורסם לא יאוחר מ-24 שעות מהמועד האחרון להגשת מענה כאמור.

6. פנייה זו הינה פניה לקבלת מידע בלבד (RFI)ׂ לצורך בחינת אפשרות להתקשרות עם ספקים, אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה ואינה בבחינת בקשה לקבלת הצעות (RFP) או הליך מכרזי. בעקבות פניה זו העירייה תשקול את המשך פעולותיה בנושא וזאת בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים. יובהר כי באם העירייה תחליט לפרסם מכרז בנושא, מענה של ספק לפניה מוקדמת לקבלת מידע לא יעניק כל יתרון ולא יחייב את שיתופו במכרז או בהתקשרות כלשהי.

7. מובהר כי העירייה רשאית להשתמש בכל מידע שיתקבל אצלה בקשר עם פניה זו לקבלת מידע וכן רשאית היא שלא להתחשב במידע כאמור, וכן תהא רשאית לבטל בקשה לקבלת מידע זו או לצאת בבקשה חדשה לקבלת מידע, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.