קול קורא לפיתוח מפרטי תכנון -ביצוע לעבודות בנייה - בוני הארץ : בוני הארץ
קול קורא לפיתוח מפרטי תכנון -ביצוע לעבודות בנייה

‏11 דצמבר 2020

קול קורא לפיתוח מפרטי תכנון -ביצוע לעבודות בנייה

 

רקע

 1. מטה הבטיחות של ענף הבניה, הפועל תחת הקרן לעידוד ופיתוח הבנייה ומשותף להתאחדות הקבלנים בוני הארץ ולהסתדרות הכללית, מקיים מאמצים לשיפור ביצועי הבטיחות בענף מאתגר זה.

 

 1. במסגרת זו, ובזיקה לתוכנית "כוכבי הבטיחות", מבקש מטה הבטיחות להבטיח שעבודות הבניה בישראל, תבוצענה תוך יישום מלא ומדויק של מפרטי תכנון-ביצוע, המנגישים את כל הנדרש לביצוע בטוח ואיכותי של כל משימת עבודה.

 

כללי

 1. מטה הבטיחות קורא למכללות מוכרות על ידי משרד העבודה, להגיש הצעות מחיר לעריכה של מפרטים לתכנון ולביצוע של משימות עבודה (מלאכות) המתקיימות בעבודות בנייה ובנייה הנדסית.

 

 1. מפרטי התכנון-ביצוע ייערכו על פי מתווה שאותו ניתן למצוא בקישור.

תכולה

 1. תכולת העבודה תכלול את אלה:
 • א. יצירת רשימה של 50 משימות עבודה שכיחות בעבודות בנייה;
 • ב. ארגון הרשימה הנ"ל לפי סדר המתבסס על שכיחותן ומרכזיותן של עבודות אלו;
 • ג. הגדרת כל משימת עבודה לפי מטרת העבודה, הפעולה הפותחת והפעולה המסיימת את משימת העבודה.
 • ד. על מפרט תכנון-ביצוע לפרט את אלה:
  • שם משימת העבודה;
  • מסמכים, הוראות חוק ותקנים מחייבים;
  • מטרת משימת העבודה;
  • הפעולה הפותחת;
  • הפעולה המסיימת;
  • רשימת תנאי הסף המתנים את התכנון ואת הביצוע;
  • רשימת הכלים והציוד;
  • רשימת האישורים וההיתרים הנדרשים;
  • רשימת גורמי סיכון אופייניים למשימה העבודה;
  • רשימת הפעולות לביצוע, בחלוקה לשלבים אלה:
 • תכנון;
 • הכנות;
 • תדריך לקראת ביצוע;
 • פעולות מתחילות;
 • סדר הפעולות לביצוע;
 • נקודות עצירה (נעצי"ם), משולבות בסדר הפעולות להבטחת השליטה;
 • פעולות מסיימות;
 • מסירת העבודה.
 • ה. לכל מפרט יצורף נספח תמונות ושרטוטים;
 • ו. כתיבת מערך שיעור להדרכת מפרטי תכנון-ביצוע (מערך שיעור אחד, המלמד את תפיסת מפרטי התכנון-ביצוע);
 • ז. היערכות להדרכת מפרטי התכנון-ביצוע במסגרת המכללה;
 • ח. היערכות לליווי הטמעת המפרטים באתרי בניה, בהיקפים, במקומות ובעיתויים שייקבעו על ידי מטה הבטיחות.

 

 1. המפרטים ייערכו במתכונת של מסמכים מבוקרים.

צוות הפיתוח

 1. המכללה המבצעת תעמיד לפרויקט זה צוות פיתוח בהרכב מינימאלי מחייב:
 • א. ראש צוות פיתוח שהינו מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בהנדסת ביצוע;
 • ב. חבר צוות פיתוח שהינו  מנהל עבודה בבניין, בעל ניסיון של 5 שנים לפחות הניהול עבודות בניית מבנים;
 • ג. יועץ בטיחות שהינו ממונה בטיחות בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בליווי עבודות בנייה ובעל אישור כשירות בתוקף והשתלמות ענפית בבנייה.

וועדת היגוי

 1. עריכת המפרטים תלווה על ידי וועדת היגוי שתורכב לכל הפחות מנציגים של גופים אלה:
 • א. מטה הבטיחות של ענף הבניה;
 • ב. ארגון המהנדסים;
 • ג. וועדת הבטיחות של התאחדות הקבלנים בוני הארץ;
 • ד. אקדמיה.

לוחות זמנים

 1. עריכת 50 המפרטים הראשונים תסתיים בתוך פרק זמן שאינו עולה על 25 שבועות מקבלת ההזמנה, בקצב ממוצע של שני מפרטים לשבוע.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. מפרטי התכנון-ביצוע הינם קניין רוחני של מטה הבטיחות.

 

לו"ז להגשת הצעות ותדריך מציעים

 1. את הצעות המחיר יש להעביר למטה הבטיחות, עד לתאריך 7 ינואר 2021, לכתובת:
  [email protected].

 

 1. תדריך למעוניינים, ייערך באמצעות זום בתאריך 31 דצמבר 2020, בשעה 10:00.

 

הצעות מחיר

 1. הצעת המחיר תפרט את:
 • א. עלות פיתוח של מפרט תכנון-ביצוע בודד, בגישת "הכל כלול", על פי מרכיבים אלה:
  • כתיבת המפרט;
  • שרטוטים ותמונות;
  • השתתפות בישיבות וועדת היגוי והצגת מפרטים בישיבות אלו;
  • תיקוף המפרט באמצעות יישום מבוקר בשטח. התיקוף יבוצע כלפי כל 50 המפרטים;
  • כתיבת דו"ח סיכום תיקוף, ביחס לכל אחד מתהליכי התיקוף (50 דוחות תיקוף);
  • תמיכה ועדכונים במהלך 12 החודשים הראשונים להשקתו של כל מפרט;

 

 

 • ב. עריכת סקר התאמה לשימוש (Fitness for use) בקרב אתרי בנייה, מתווה הסקר ודרכי עריכתו, יגובש על ידי מטה הבטיחות עלות גיבוש הרשימה הממוינת של 50 המפרטים הראשונים, וכן כל מרכיבי התכולה האחרים, תועמס על עלות של כל מפרט בודד.

 

 

 

בברכה,

מהנדס מתי רביבי

מטה הבטיחות

ענף הבניה בישראל

 

 

—————————————————————————————————————-

נספח א': הצעת מחיר לעריכת מפרטי תכנון-ביצוע לעבודות בניה

 

עלות פיתוח של מפרט תכנון-ביצוע אחד, על פי התכולה הנדרשת במסמך הבקשה להצעת מחיר, שהצעה זו נספחת אליו, הינה _______ (+ מע"מ) לכל מפרט.

 

סה"כ המחיר הנדרש לפיתוח של 50 מפרטים הינו: _______ (+מע"מ).

 

שם המכללה שם המציע תפקיד המציע תאריך חתימת המציע

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות