תזכיר חוק דחיית מועד לתשלום אגרות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 - בוני הארץ : בוני הארץ

תזכיר חוק דחיית מועד לתשלום אגרות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

משרד המשפטים פרסם את תזכיר חוק דחיית מועד לתשלום אגרות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

התזכיר הופץ להערות הציבור עד ליום 22.05.20.

להלן עיקרי התזכיר:

 1. מוצע לקבוע כי המועד לתשלום אגרות, לרבות תשלום מקדמה על אגרות, שחל בתקופת החירום  (החל מה-10 במרץ ועד ה-15 במאי) יידחה בשלושים יום לאחר תום תקופת החירום.
 2. מוצע לקבוע כי תקופות שהתשלום במהלכן מקנה זכות להטבה (לדוגמה זכות לתשלום אגרה מופחתת), אשר חל בתקופת החירום, יידחה עד 30 יום לאחר תום תקופת החירום.
 3. מוצע לקבוע כי אגרות, לרבות תוספת אגרה בשיעור ממנה, המוטלות בגין איחור במועד תשלום אגרה, לא יוטלו בגין תקופת החירום ובגין שלושים יום מתום תקופת החירום.
 4. מוצע לקבוע כי מי ששילם הפרשים מיום  10 במרס 2020 ועד ליום פרסומו של חוק זה, בגין איחור במועד תשלום אגרה המנויה בתזכיר החוק, יהיה זכאי להחזר הפרשים ששילם בגין התקופה הקובעת.
 5. מוצע כי שר האוצר יהיה רשאי להוסיף בצו אגרות לרשימות האגרות ולגרוע מהן בצו.
 6. מוצע כי שר האוצר יהיה רשאי להאריך בצו את תקופת החירום לתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שישה חודשים.
 7. מוצע כי תזכיר החוק יקבע כהוראת שעה ויעמוד בתוקפו עד ליום 15 בנובמבר 2020.

 

להלן רשימת האגרות עליהן מוצע להחיל את תזכיר החוק:

 • אגרה לפי תקנה 14 לתקנות ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (בקשה להיתר), תשע"ג-2012;
 • אגרות לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים), תשע"ז-2017;
 • אגרה שנתית לפי תקנות 12(א)(3) ו-13 לתקנות המתווכים במקרקעין, תשנ"ז-1997;
 • אגרת השתתפות לפי תקנות 1א ו-3א לתקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973;
 • אגרות בעד מסירת מידע מהמאגר לפי סעיף 3(א) לצו נתוני אשראי (אגרות), תשע"ח-2017;
 • אגרה לפי הוראות תקנה 17(ב3) לתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987,  אשר קבועה בתוספת הראשונה לאותן תקנות בסעיף 1 בחלק ג', בסעיפים ב', ג' ו-ד' בחלק ו' ובסעיף ב' בחלק ז';
 • אגרה שנתית לפי תקנה 5(א)(2) תקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001;
 • אגרה שנתית לשותפות רשומה לפי תקנה 3 לתקנות השותפויות (רישום ואגרות);
 • אגרה שנתית לפי תקנה 2 לתקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998;
 • אגרה תקופתית לפי סעיף 8 לחוק שמאי מקרקעין, תשס"א-2001  ותקנה 1(5)(ד) לתקנות שמאי מקרקעין (אגרות), תשע"ב-2012;
 • התוספת לאגרה השנתית לפי סעיף 5(א)(2) לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955;
 • התוספת לאגרה השנתית לפי סעיף 6(א)(2) לחוק הנוטריונים, תשנ"ו-1976;
 • אגרה לפי סעיף 57 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967  ותקנה 87(ג) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968.

 

לעיון בהצעת החוק לחצו כאן