תקנון התאחדות הקבלנים - בוני הארץ : בוני הארץ

תקנון התאחדות הקבלנים

להורדת מסמך PDF של תקנון ההתאחדות הכולל בתוכו את נספח הבחירות 

1. כללי:

1.1 השם

                התאחדות הקבלנים בוני הארץ

               Israel Builders Association

(להלן: "ההתאחדות)"

1.2 מקום המושב:

מקום מושב ההתאחדות יהיה בתל אביב.

1.3 אופן התאגדות ההתאחדות

ההתאחדות הינה אגודה עותמנית רשומה לפי החוק העותמני על האגודות.

2 .  מטרות ההתאחדות:

מטרות ההתאחדות הן-:

2.1 לארגן, לאגד ולאחד במסגרת כלל ארצית במדינת ישראל, את כל הארגונים, התאגידים והגופים האחרים של הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ואת כל הקבלנים לסוגיהם העוסקים בענפים ובמקצועות השונים למיניהם בענפי הבניה, בנית בנינים, בהנדסה אזרחית, בתשתיות, בעבודות ציבוריות, תעשיות בניה ומערכות ובדרך כלל במקצועות ובענפים אחרים בבניה והקשורים לבניה (להלן – "הקבלנים.)" (להלן – "ענף הבניה)"

2.2 לארגן, לנהל, לפתח ולעודד פעולות בתור הארגון היציג היחיד של כל הקבלנים בישראל ושל כל יתר הקבלנים והבונים בענפים ובמקצועות השונים למיניהם בענף הבניה בישראל.

2.3 להרים את קרן מקצוע הבניה במדינת ישראל, לנהל לשם כך הסברה ויחסי ציבור באמצעות כל דרך וכל מדיה קיימת.

2.4 להגן על האינטרסים של הקבלנים הזכאים להירשם כחברים בהתאחדות על כל ענפיהם ומקצועותיהם וכן לקדם את האינטרסים שלהם ע"י השפעה על החקיקה בכנסת, חקיקת משנה, תקנות וצווים של הממשלה וחוקי עזר של הרשויות המקומיות.

2.5 לפתח ולעודד ולהגביר את תנופת הבניה ולדאוג להגברת פריון העבודה, והקלות בקבלת אשראים למימון בניה עבודות תשתית ועבודות ציבוריות.

2.6 לפעול לפיתוח והטמעת שיטות מתקדמות בבניה, ניהול הבניה ובשיווק. לעשות להטמעת וליישום סטנדרטים והליכים בענף הבניה בהתאם למקובל במדינות המפותחות בעולם.

2.7 לפעול להטמעת הבטיחות בעבודה תוך חיפוש אמצעים להגברתה.

2.8 לפתח, ולעודד ולדאוג להוצאות לאור, לפרסומים, ספרות מקצועית וכו' ולהקמת בתי"ס וקורסים מקצועיים ולהשתדל להפיץ בין החברים את ידיעת מקצועות הקבלנות והבניה.

2.9 לייצג את מקצוע הקבלנים והבונים והקבלנים האחרים לענפיהם ומקצועותיהם בבניה ולעמוד בקשרים ובמגעים עם הכנסת, ועדותיה וחבריה, ממשלת ישראל והמוסדות הלאומיים, העיריות, המועצות המקומיות והמוסדות האחרים הציבוריים וכל יתר הגורמים הקשורים לענף כדי לפעול למען האינטרסים של ענפי ומקצועות הקבלנות והבניה וכן כדי:

2.9.1 לפעול לכך שמוסדות ציבוריים יפרסמו מכרזים להזמנת עבודות הפונים לכמה שיותר קבלנים באופן המייצג ככל האפשר את חתך חברי ההתאחדות.

2.9.2 לדאוג לאינטרסים של הקבלנים והבונים המאורגנים בהתאחדות בענייני מסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים, בענייני תכנון ורישוי בניה ובכל יתר העניינים הקשורים לענפי הבניה.

2.10 לטפח יחסים תקינים, ולפעול להשכנת יחסים סדירים בקרב ציבור הקבלנים והבונים וביניהם לבין הבאים עימהם ביחסי עסקים ועבודה.

2.11 לדאוג בתור הארגון היציג של כל הקבלנים בישראל, ליזם, לטפל ולייצג את הקבלנים בענייני עבודה ועובדים, בהסכמי עבודה וביחסי עבודה, ולשמש כארגון יציג של הקבלנים בישראל, בכל עניין המתחייב, לפי העניין, בבתי דין לעבודה, משרד העבודה ויתר המוסדות, ארגוני עובדים ייצוגיים ואיגודים מקצועיים המייצגים את העובדים אצל הקבלנים, במטרה, בין היתר, לערוך ולחתום על הסכמים קיבוצים לגבי, בין היתר, תנאי עבודה של העובדים הנ"ל של הקבלנים, ובענף הבניה בדרך כלל, וכדי להסיר כל ספקות מוצהר בזה, כי ההסכמים הקיבוציים הקודמים או הקיימים או הסכמי העבודה או ההסדרים הקודמים, או הקיימים ימשיכו להיות בני תוקף למפרע והם מאושרים בזה, אם יש צורך באישורם.

2.12 לסייע לקבלנים ולבונים בכל הפעולות הקשורות לבניה, לתשתיות  ולהנדסה אזרחית בדרך כלל ובין היתר בפעולות הבאות:

2.12.1 לייסד, לארגן, לנהל ולהשפיע על מוסדות כספיים, כלכליים, חברתיים ואחרים למען קידום הגשמת מטרות ההתאחדות.

2.12.2 לייסד ולקיים מוסדות ליעוץ, מרכזים מקצועיים, מרכזי מחקר לטובת ענף הבניה, הנדסה, הטכנולוגיה והכלכלה לטובת הקבלנים.

2.13 ליזום, לעודד ולבצע כל מיני פעולות כלכליות כספיות, ארגוניות, משפטיות, תרבותיות וכו' בישראל ומחוץ לישראל אשר ההתאחדות תמצא למועיל להגנת האינטרסים והטבת מצבם של הקבלנים.

2.14 לחתור לשמירה על רמה מקצועית, עסקית, מוסרית וחברית נאותה של כל הקבלנים ויתר הקבלנים בענפים ובמקצועות הבניה, התשתיות והעבודות הציבוריות לפעול לכך שכל קבלן שיגיש בקשה להירשם כקבלן עבודות הנדסה בנאיות, בפנקס הקבלנים, בהתאם לחוק רשום קבלנים, יהיה חבר בהתאחדות ויעמוד בקריטריונים להמשיך ולהיות חבר בהתאחדות.

2.15 לייסד ו/או להשתתף בייסוד וקיום תאגידים לצורך פעילות בתחומי פיתוח, עידוד וקידום ענף הבניה, סיוע לעוסקים בענף, לרבות פעילויות בעלות משמעות כלכלית פיננסית.

2.16 לפעול למען הסדרת המקצוע ומיגור הקבלנות הבלתי מוסדרת והלא-רשומה.

3 .  המעמד המשפטי וסמכויות ההתאחדות

3.1 סמכויות ההתאחדות תהיינה מלאות לצרכי הגשמת ומימוש מטרות ההתאחדות.

3.2 בישום מטרותיה ובהפעלת סמכויותיה תפעל ההתאחדות בכפוף ובהתאם להוראות כל דין.

3.3 ההתאחדות הינה אגודה עותמנית רשומה לפי החוק העותמני על האגודות, אישיות משפטית הכשרה לכל חובה וזכות ומוסמכת לכל פעולה בעלת אופי משפטי על ידי מוסדותיה, נבחריה ובאי כוחה החוקיים, לרבות – הופעה בטריבונלים ובתי משפט לערכאותיהם, התקשרות בחוזים ובהתחייבויות, קניית ומכירת נכסים דניידי ודלא ניידי, וזכויות, התקשרות עם מוסדות פיננסיים וכלכליים לרבות בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות וכיו"ב.

4. קבלנים חברים בהתאחדות

4.1 רשאי תאגיד על פי דין או אדם, להגיש בקשה להתקבל כחבר בהתאחדות ואם התקבל כחבר, יוכל להמשיך להיות חבר בה כל עוד הוא ממלא אחר התנאים

המפורטים להלן במצטבר:

4.1.1 האדם או התאגיד, רשום כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט- 1969.

או אדם אשר לו תאגיד בשליטתו או בניהולו הרשום כקבלן כאמור, ובלבד שהוא יהיה זכאי להירשם באופן אישי כקבלן בפנקס הקבלנים האמור אילו ביקש לעשות כן.

לעניין סעיף זה:

"אדם" – פירושו אזרח ישראלי כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין סעיף 16א(א)1() ו- 1(א) בלבד.

"תאגיד" – תאגיד שאינו מוגדר כחברת חוץ כהגדרתה בחוק החברות תשנ"ט – 1999.

4.1.2 נמחק

4.1.3 שומר על כבוד המקצוע, המוסר העסקי הנאות, פועל ביושר, בהגינות ופועל ביחסי תחרות הוגנת ויחסי מסחר הוגנים.

4.1.4 איננו חבר בארגון מקצועי בעל מטרות מנוגדות למטרות ההתאחדות או אשר פועל בניגוד למטרות ההתאחדות.

4.1.5 איננו חבר בארגון אחר של קבלנים, למעט ארגון מקומי המוכר לפי תקנון זה.

4.1.6 איננו פושט רגל שלא שוחרר ולא ניתן נגדו צו קבלת נכסים או צו על פירוק.

4.1.7 לא עבר עבירות אשר יש בהן משום קלון, ואיננו נוהג בדרכים פסולות כלפי לקוחות וכלפי חבריו למקצוע ומתחריו.

4.1.8 משלם כסדרם את דמי החבר להתאחדות, לרבות תשלום חובות עבר (על פי החלטות המוסדות המוסמכים בהתאחדות) ולרבות דמי טיפול ארגוני.

4.1.9 חבר בארגון מקומי.

4.2 במקרה של תאגיד חבר, תימסר להתאחדות במעמד הגשת הבקשה להתקבל כחבר הודעה בכתב, חתומה על ידי הנציגים המוסמכים (מורשי החתימה) של התאגיד, בדבר הנציג המוסמך מטעם התאגיד אשר ייצג את התאגיד כחבר ההתאחדות לכל דבר וענין (להלן: "הנציג המוסמך,)" לרבות לעניין הכשרות לבחור ולהיבחר בהתאם להוראות תקנון זה. החלפתו של נציג התאגיד תהא באותה הדרך של מינוי הנציג מלכתחילה. יובהר כי לכל תאגיד יהא נציג מוסמך אחד בלבד.

4.3  בן/בת-זוג של חבר קבלן בהתאחדות או קרוב משפחה אחר של החבר הנ"ל, שאינם עוסקים בפועל במקצוע, לא יוכלו להיות חברים קבלנים בהתאחדות.

4.4 בן/בת-זוג של חבר בהתאחדות שנפטר, או בנו או בתו או חתנו או כלתו, הממשיכים לעסוק בפועל במקצוע, בעסקיו של החבר שנפטר, ועומדים בתנאים

הקבועים בסעיף 4.1 לעיל, יוכל אחד מהם להיות חבר בהתאחדות.

4.5 מועמד לחברות בהתאחדות יהא רשאי להגיש בקשת מועמדות ישירות להתאחדות או באמצעות ארגון קבלנים מקומי, כאשר חברות בהתאחדות תתאפשר, לאחר אישור ועדת קבלת חברים בהתאחדות, באמצעות רישומו של

4.6 הקבלן בארגון קבלנים מקומי אחד ובאגף מקצועי אחד או יותר אשר בהתאחדות, כפי בחירת הקבלן, כהגדרתם בתקנון זה. יובהר, אולם, כי רישום חבר ביותר מאגף מקצועי אחד לא יזכה אותו בעת בחירות להצביע לבעלי תפקידים ביותר מאגף מקצועי אחד, לפי בחירתו, והחבר יודיע על החלטתו עובר לקיום הבחירות, בהתאם לכללים שיקבעו על ידי ועדת הבחירות.

5. ארגוני קבלנים מקומיים חברים בהתאחדות

5.1 כחברים בהתאחדות – ארגוני קבלנים מקומיים, יתקבלו ארגונים מקומיים של קבלנים ובונים בישראל (לעיל ולהלן – "ארגוני קבלנים מקומיים)" ויוכלו להמשיך להיות חברים בהתאחדות בהתאם ובכפיפות למילוי ההוראות שלהלן .

5.2 על ארגון קבלנים מקומי, להיות רשום כתאגיד על פי חוקי מדינת ישראל, ועל חבריו וחבריו האוהדים להיות רשומים כחברים בהתאחדות. חברים בארגון המקומי לא יוכלו לשמש כנושאי משרה בארגון המקומי (נבחר ציבור) אם הם אינם רשומים כחברים בהתאחדות. הארגון המקומי יעסוק בעשייה ובפעילות באזור וברשויות המוניציפליות אשר בתחומו.

5.3 ארגוני קבלנים מקומיים רשאים להתמזג ביניהם, שאז יהיו הארגונים שהתמזגו כאמור, לארגון קבלנים מקומי אחד חבר בהתאחדות.

5.4 ארגון קבלנים מקומי אשר מבקש להתקבל כחבר בהתאחדות יגיש בקשה בכתב לנשיאות ההתאחדות. לבקשה תצורף הצהרה, שארגון הקבלנים המקומי מתחייב לציית לתקנון ולהוראותיו, לכללים ולהחלטות מוסדות ההתאחדות ולשלם את מסי החבר המוטלים על כל ארגון וכמו כן ימלא כל יתר חובות החבר בהתאחדות. כל החבויות האמורות יחולו על כל ארגוני הקבלנים המקומיים בכל זמן מהזמנים. מובהר כי ככל וקיימת סתירה בין תקנון הארגון המקומי לתקנון ההתאחדות בנוגע למעמדו של הארגון כחבר התאחדות ו/או חברות בהתאחדות, תגבר הוראות תקנון ההתאחדות. אין בהוראה זו בכדי לבטל את תקנון הארגון המקומי ו/או לחייב שינויו.

5.5 כל בקשה של ארגון קבלנים מקומי להתקבל כחבר בהתאחדות תובא לדיון בפני הנשיאות, אשר תחליט אם לקבלו אם לאו; החליטה הנשיאות ברוב רגיל לקבל את ארגון הקבלנים המקומי כחבר, יתקבל הארגון המקומי כחבר, בתנאי שבאותו מקום לא קיים ארגון קבלנים מקומי אחר שהינו חבר בהתאחדות.

5.5.1 ארגון קבלנים מקומי ישלם את דמי החבר שהוא חייב בהם להתאחדות כארגון חבר בהתאחדות וכן ידאג להעביר ולשלם להתאחדות את דמי החבר אותם פרעו לידיו כנאמן חברים קבלנים בהתאחדות, וכן דמי חבר שחייבים בהם חברים קבלנים בהתאחדות הרשומים בארגון הקבלנים המקומי, זאת, מידי שנה בשנה בהתאם להחלטות מוסדות ההתאחדות.

5.5.2 לא שולמו להתאחדות תשלומים כלשהם של דמי חבר כאמור בפסקת משנה 5.5.1 לעיל במועדים שיקבעו ע"י נשיאות ההתאחדות יהיה חייב ארגון הקבלנים המקומי לשלם להתאחדות בגין הפיגור בתשלומי דמי

החבר הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בצרוף ריבית בשיעור שיקבע ע"י מוסדות ההתאחדות החל מהמועדים שבהם היה עליו לשלם את דמי החבר ועד למועד תשלומם בפועל.

5.5.3 לא שילם ארגון קבלנים מקומי להתאחדות תשלומם של דמי חבר כאמור לעיל עבור תקופה של 6 חדשים תשלח לו התראה שבה הוא יותרה שאם לא ישלם את חובו תוך שני חדשים נוספים, תהיה הנשיאות רשאית לנקוט  נגד ארגון הקבלנים המקומי באמצעים עד כדי הוצאתו של ארגון הקבלנים המקומי מההתאחדות. אם החליטה הנשיאות לנקוט נגד ארגון הקבלנים המקומי באמצעים האמורים יופעלו האמצעים נגד ארגון הקבלנים המקומי במועד או במועדים שיקבעו ע"י הנשיאות.

הוצא ארגון הקבלנים המקומי מההתאחדות לא תהיינה לו זכויות כלשהם בהתאחדות אולם כל ארגון קבלנים מקומי  שיוצא מההתאחדות כאמור יוסיף להיות אחראי עבור כל החובות המגיעים ממנו ומחבריו עד למועד קבלת  ההחלטה בנשיאות על הוצאתו מההתאחדות.

5.5.4 כל ארגון קבלנים מקומי חבר בהתאחדות אשר ירצה להפסיק את חברותו בהתאחדות, חייב להודיע על כך במכתב רשום לנשיאות לפחות שלושה חדשים מראש, תוך הצגת החלטה מוסמכת של הארגון על כך. במקרה כזה, חייב היוצא לסלק את כל החובות המגיעים ממנו להתאחדות ביחס למלוא השנה בה הופסקה חברותו.

5.5.5 הוצא ארגון מקומי מההתאחדות או הופסקה חברותו, כאמור לעיל, יהא זכאי כל חבר באותו הארגון להצטרף לארגון מקומי אחר, ובמקרה כזה ימשיך הוא להיות חבר ההתאחדות.

6. זכויות וחובות חברי התאחדות

6.1 חבר התאחדות יהיה חייב להיות רשום בארגון קבלנים מקומי אחד בלבד, ורשום באגף מקצועי אחד או יותר בהתאחדות, לפי בחירת החבר.

6.2 כל חבר קבלן בהתאחדות כאמור, חייב לשלם להתאחדות את דמי החבר והשתתפויות אחרות, כפי שיקבעו מפעם לפעם על ידי נשיאות ההתאחדות, ובכפוף לתקנות אלה, ויהא רשאי לפרוע את תשלומיו בין ישירות להתאחדות

ובין באמצעות ארגון קבלנים מקומי כנאמן.

6.3 כל חבר קבלן בהתאחדות, המשלם את דמי החבר באופן סדיר, כאמור, זכאי לזכויות המגיעות לחברים על פי תקנון זה, ובכלל זה הזכות לבחור ולהיבחר לתפקידים השונים בהתאחדות, בהתאם להוראות תקנון זה.

6.4 כל חבר קבלן בהתאחדות, יהיה זכאי לקבל מההתאחדות שירותים מקצועיים, פרסומים וסיוע כלכלי וכספי, בהתאם להחלטות ההתאחדות.

6.5 חבר קבלן בהתאחדות יהיה זכאי לקבל מההתאחדות את כל המידע אשר ההתאחדות מפרסמת בין חבריה, בכתב, בעל-פה, באמצעים אלקטרוניים ובדרך אחרת,  בנושאים  ארגוניים,  מקצועיים,  הנדסיים, משפטיים,  מסחריים, פיסקליים וכיוצא באלה.

6.6 חבר קבלן בהתאחדות יהיה זכאי להשתתף במפגשים ארגוניים, מקצועיים, מקומיים ובינלאומיים אשר ההתאחדות מארגנת או נוטלת חלק בהם.

7. חברים אוהדים להתאחדות ותאי פעילות של חברים אוהדים.

7.1 חבר אוהד של ההתאחדות יכול שיהיה אדם או תאגיד העוסק במקצוע או בעיסוק אחר הקשור לענף הבניה ואשר אינו כשיר להתקבל כחבר בהתאחדות, אך עומד בתנאי סעיף 4.1 למעט הקבוע בסעיף 4.1.1 .

7.2 כל בקשה להתקבל כחבר אוהד בהתאחדות תוגש על ידי המועמד, באופן שיקבע על ידי נשיאות ההתאחדות ותועבר לועדה שתמונה על ידה. כל בקשה תידון בועדה זו. הועדה אשר מונתה כאמור, תקבע את נוהלי הקבלה ותנאיה ותאשר או תדחה את הבקשות שהוגשו לה על ידי המועמדים.

7.3 חבר אוהד יהיה זכאי לקבל מההתאחדות את כל המידע אשר ההתאחדות מפרסמת בין חבריה , בכתב, בעל-פה ובדרך אחרת.

7.4 חבר אוהד יהיה זכאי להשתתף במפגשים ארגוניים, מקצועיים, מקומיים ובינלאומיים, אשר ההתאחדות מארגנת או נוטלת חלק בהם.

7.5 לחבר אוהד לא תהיה זכות מכוח חברותו בהתאחדות, לבחור ולהיבחר בהתאחדות ולא תהיה לו זכות כאמור לקבל שירותים כלכליים ופיננסיים בהתאחדות.

7.6 חבר אוהד ישלם דמי חבר שנתיים ומיוחדים כפי שייקבעו ע"י נשיאות ההתאחדות, מזמן לזמן.

7.7 ההתאחדות תוכל להפסיק את חברותו של חבר אוהד בהתאחדות, אם הוא לא ישלם להתאחדות דמי חבר או לא ינהג בהתאם לכללי התנהגות מקובלים על חברי ההתאחדות לאחר שההתאחדות נתנה לחבר אוהד הודעה מוקדמת של שלושים ימים לפחות על כוונתה לעשות כן.

7.8 נשיאות ההתאחדות תהיה מוסמכת להקים תאי פעילות של חברים אוהדים בעלי מאפיינים דומים. מטרת תאי הפעילות תהיה לקדם את פעילותם ועסקיהם של החברים האוהדים בהתאם לקבוע בסעיף 2 לתקנון זה בכפוף לשינויים המחויבים מסעיף זה.

8. חברי כבוד בהתאחדות

8.1 חבר כבוד בהתאחדות יכול שיהיה אדם או תאגיד או התאגדות או ארגון אחר כלשהו, בישראל ומחוץ לישראל, אשר מעמדו הציבורי או מעמדו המקצועי עולים

בקנה אחד עם זכות להיות חבר כבוד בהתאחדות.

8.2 חברות כבוד בהתאחדות תוענק ע"י הנשיאות ותקנה זכויות ככל שיקבע בהחלטתה אולם לא תוקננה מכח חברות זו ולא תהיינה זכות לבחור ולהיבחר

בהתאחדות וזכויות לקבלת שירותים כלכליים ופיננסיים בהתאחדות.

9. כללי

9.1 בחירות כלליות בהתאחדות (להלן: "הבחירות)" יתקיימו לגבי התפקידים הבאים:

9.1.1 נשיא ההתאחדות

9.1.2 יושבי ראש האגפים המקצועיים בהתאחדות, אשר ישמשו גם כסגני הנשיא.

9.1.2 (א) יושבי ראש אגפי המטה אשר ישמשו גם כסגני הנשיא.

"אגף מטה"– אגף מקצועי שהוקם בהחלטת נשיאות, שלגביו אין השתייכות המבוססת על סיווג קבלני, והוא מטפל באופן רוחבי בכלל הקבלנים.

9.1.3 חברי הנהלת האגפים המקצועיים בהתאחדות.

9.1.4 יושב ראש ועדת הביקורת וחברי הוועדה.

9.2 הבחירות תהינה כלליות, חופשיות, חשאיות ושוויוניות, הכל בהתאם להוראות תקנון זה.

9.3 לכל תפקיד ייבחר המועמד אשר יזכה במרבית הקולות.

על אף האמור, לנשיא ההתאחדות ייבחר המועמד אשר יזכה במרבית הקולות, ובלבד שקיבל למעלה מ40%- מהקולות (קולות פסולים וקולות נמנעים לא יספרו). במקרה שאף אחד מהמועמדים לא יקבל 40% מהקולות לפחות, ייערכו בחירות נוספות בארגונים המקומיים בין שני המתמודדים שקיבלו את מרבית הקולות, במתכונת זהה לבחירות הכלליות על פי פרק זה, הבחירות הנוספות תתקיימנה 14 ימים לאחר הבחירות הכלליות, למעט אם נקבע אחרת על ידי הנשיאות.

10. מועד הבחירות

10.1 הבחירות תתקיימנה אחת לשלוש שנים, ביום שלישי בשבוע השני של חודש פברואר, למעט אם נקבע אחרת על ידי הנשיאות.

10.2 עם סיום הליך הבחירות, ובו ביום, תקיים ההתאחדות אסיפה כללית, בהתאם להוראות סעיף 18 להלן, אשר במסגרתה יפורסמו תוצאות הבחירות.

10.3 בחירות לתפקיד נשיא ההתאחדות בלבד, בהתאם להוראות סעיף 19.4 להלן, יתקיימו תוך 45 ימים ממועד ההודעה על נבצרותו של הנשיא, במועד שייקבע על ידי הנשיאות, ויחולו עליהן הוראות חלק זה בשינויים המחויבים.

11. מקום הבחירות

11.1 הבחירות יתקיימו בקלפיות שיוצבו בכל אחד מהארגונים המקומיים או במקום אחר בשטחו הגיאוגרפי של הארגון. המיקום המדוייק של כל קלפי ייקבע על ידי הארגון המקומי, בתיאום עם ועדת הבחירות.

11.2 כל חבר יהא רשאי להצביע בקלפי הארגון המקומי בו הוא חבר, ובקלפי זו בלבד, למעט אם נקבע אחרת על ידי ועדת הבחירות מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

12. זכאים לבחור

12.1 כל חבר בהתאחדות זכאי לבחור במועד הבחירות את בעלי התפקידים לכהונות השונות בהתאחדות.

על אף האמור, יושבי ראש האגפים המקצועיים וחברי הנהלות האגפים ייבחרו על ידי חברי אותו האגף בלבד, למעט אגפי מטה, אשר יושבי הראש וחברי הנהלתם ייבחרו על ידי כלל החברים בהתאחדות.

12.2 זכאותו של חבר להשתתף בבחירות כאמור, מותנית בתשלום דמי החבר ויתר התשלומים המגיעים הימנו להתאחדות במלואם, ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת לשנת הבחירות.

למען הסר ספק יובהר כי קבלנים אשר יגישו בקשה להתקבל כחברים בהתאחדות בשנת בחירות, לא יהיו זכאים להצביע באותה השנה, כך שחבר יוכל להצביע רק לאחר השנה הקלנדרית הראשונה בה נרשם ושילם דמי חבר. הנשיאות רשאית לקבוע כי האמור בפסקה זו לא יחול במידה והבחירות לא יתקיימו במועד הקבוע בסעיף 10.1 לעיל.

12.3 לכל חבר זכות הצבעה של קול אחד בלבד, לרבות במקרה של תאגיד חבר שבו פעילים מספר שותפים, מנהלים, בעלי מניות, בעלי עניין או משתתפים אחרים. במקרה של תאגיד חבר כאמור, תהא זכות הבחירה לנציג המוסמך של אותו תאגיד בלבד, בהתאם להוראות סעיף 4.2 לעיל.

למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות ההצבעה הנפרדת של בעלי ענין כלשהם בתאגיד חבר ההתאחדות, ככל שהינם רשומים באופן עצמאי ונפרד כחברים בהתאחדות.

12.4 מי שאינם חברי התאחדות, לרבות חברים בארגונים מקומיים שאינם חברי ההתאחדות, חברים אוהדים וחברי כבוד, אינם בעלי זכות הצבעה.

13. זכאים להיבחר

13.1 זכאי להיבחר לנשיא ההתאחדות מי שעומד בתנאים הבאים במצטבר:

13.1.1 חבר בהתאחדות (לרבות נציג מוסמך של תאגיד חבר ההתאחדות) במהלך 5 השנים שקדמו למועד הבחירות לפחות, אשר עומד בתנאי הזכאות לבחור כאמור בסעיף 12 לעיל.

13.1.2 משמש או שימש בעבר באחד התפקידים הבאים:

13.1.2.1 יו"ר ארגון מקומי.

13.1.2.2 חבר הנהלה באחד מהאגפים המקצועיים בהתאחדות.

13.2.2.3 חבר באחת מהוועדות המקצועיות בהתאחדות.

13.2 זכאי להיבחר לתפקיד יושב ראש אגף מקצועי (לרבות אגף מטה) או יושב ראש ועדת הביקורת, מי שעומד בתנאים הבאים במצטבר:

13.2.1 חבר בהתאחדות (לרבות נציג מוסמך של תאגיד חבר ההתאחדות) במהלך 5 השנים שקדמו למועד הבחירות לפחות, אשר עומד בתנאי הזכאות לבחור כאמור בסעיף 12 לעיל.

13.2.2 משמש או שימש בעבר באחד התפקידים הבאים:

13.2.2.1 יו"ר ארגון מקומי.

13.2.2.2 חבר הנהלה בארגון מקומי.

13.2.2.3 חבר הנהלה באחד מהאגפים המקצועיים בהתאחדות.

13.2.2.4 חבר באחת מהוועדות המקצועיות בהתאחדות.

14. נוהל הבחירות

14.1 הבחירות יתנהלו בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם לנוהל הבחירות המהווה נספח לתקנון זה.

14.2 הנשיאות תהא רשאית לערוך שינויים בנוהל הבחירות מעת לעת, ובלבד שלא יהא בשינויים אלו כדי לעמוד בסתירה עם הוראות תקנון זה. החלטת הנשיאות בדבר עריכת שינויים בנוהל הבחירות תתקבל ברוב רגיל. למען הסדר הטוב יובהר כי חברי נשיאות המתמודדים בבחירות לא יהיו מנועים מלהשתתף בהצבעה כאמור.

15. ועדת בחירות

15.1  עד ל-1 לנובמבר שלפני שנת בחירות, תמנה הנשיאות ועדת בחירות בהתאם להוראות סעיף זה.

15.2 ועדת הבחירות תורכב משלושה חברי נשיאות והיועץ המשפטי של ההתאחדות. נציג ועדת הביקורת, אשר ימונה על ידי יושב ראש ועדת הביקורת, ישמש כמשקיף בדיוני הוועדה. מנכ"ל ההתאחדות רשאי לצרף לוועדת הבחירות מי מעובדי ההתאחדות, אשר ישמש כמשקיף נוסף בדיוני הוועדה.

15.3 חברי הנשיאות החברים בוועדת הבחירות יהיו מנועים מלהתמודד לתפקיד נשיא ההתאחדות, יושב ראש אגף מקצועי ויושב ראש ועדת הביקורת.

15.4 החלטותיה של ועדת הבחירות תתקבלנה ברוב קולות.

15.5 ועדת הבחירות תהא אחראית על הוצאה לפועל של הליך הבחירות ואכיפת סדרי הבחירות, בהתאם להוראות התקנון ונוהל הבחירות. כן תהא ועדת הבחירות מוסמכת לדון בערעורים והשגות על תוצאות הבחירות.

15.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת הבחירות תהא אחראית לאכוף את המגבלות בדבר תעמולת בחירות, כמפורט בנוהל הבחירות.

15.7 כל נושא הקשור בסדרי הבחירות וניהולן, לרבות בעיות ושאלות הטעונות הבהרה, יועבר לבחינה והכרעה של ועדת הבחירות. על אף האמור, החלטה בדבר כשרות מועמדים להיבחר תהא בסמכותו של השופט המכריע בלבד.

15.8 ועדת הבחירות רשאית להיוועץ בשופט המכריע בכל נושא הקשור לפרשנות הוראות התקנון ונוהל הבחירות.

15.9 ועדת הבחירות תנהל פרוטוקול בדבר ישיבותיה והחלטותיה. נחתם הפרוטוקול, יהא תוכנו גלוי לכל אחד מחברי ההתאחדות.

15.10 ועדת הבחירות רשאית להביא בפני הנשיאות הצעות לתיקון נוהל הבחירות, לרבות בנוגע להליך בחירות תלוי ועומד, ויחולו הוראות סעיף 14.2 לעיל.

16. שופט מכריע

16.1 בסמוך לאחר מינויה של ועדת הבחירות, תמנה ועדת הבחירות שופט מכריע אשר ילווה את הליך הבחירות בנושאים המפורטים בסעיף 16.3 להלן ובסעיף 15.8 לעיל. הודעה על המינוי תישלח לחברי הנשיאות ולמתמודדים בבחירות.

16.2 השופט המכריע יהא שופט בדימוס של בית המשפט העליון או בית המשפט המחוזי.

16.3 השופט המכריע יוסמך להכריע בנושאים הבאים:

16.3.1 החלטה בדבר כשרות או פסלות של מועמד.

16.3.2 החלטה בדבר סוגיות שיובאו לפניו על ידי ועדת הבחירות.

16.3.3 ערעור על החלטה כלשהי של ועדת הבחירות, אשר יוגש על ידי הצד הנפגע מההחלטה ללא שיהוי, ובכל מקרה תוך 7 ימים ממועד קבלתה.

16.4 לשופט המכריע תהינה כל הסמכויות המוקנות לערכאה השיפוטית המוסמכת, בנסיבות הענין, בשינויים המחוייבים, והוא יהא רשאי להוציא מלפניו צווים וליתן החלטות, לרבות החלטות ביניים, כפי שימצא לנכון.

16.5 השופט המכריע לא יהא כפוף לדיני הראיות ולסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, ואולם הוא יהא כפוף להוראות תקנון זה, לנוהל הבחירות ולהחלטות המוסדות המוסמכים של ההתאחדות כפי שיתקבלו מעת לעת. השופט המכריע יתן את החלטותיו בהקדם האפשרי, ובמקרים דחופים – ללא שיהוי, בהתחשב בנסיבות הענין.

16.6 החלטות השופט המכריע תהינה מנומקות, סופיות ומחייבות, ללא זכות ערעור. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של חבר לפנות לבית המשפט המוסמך כנגד ההחלטה, באמור כדי לגרוע מזכותו של חבר לפנות לבית המשפט המוסמך כנגד ההחלטה

17. בחירות ליו"ר הארגונים המקומיים

 

17.1 סמוך לאחר מועד הבחירות הכלליות, יתקיימו בחירות לתפקיד יו"ר הארגונים המקומיים, אשר יבחר על ידי יושבי הראש המכהנים של כל הארגונים המקומיים החברים בהתאחדות, מקרב יושבי הראש כאמור.

17.2  ליו"ר הארגונים המקומיים ייבחר המועמד אשר יזכה במרבית הקולות, ובלבד שקיבל למעלה מ40%- מהקולות. במקרה שאף אחד מהמועמדים לא יקבל 40% מהקולות לפחות, ייערכו בחירות נוספות בין שני המתמודדים שקיבלו את מרבית הקולות.

17.3 הבחירות תהינה פומביות, למעט אם מי מיושבי ראש הארגונים דרש כי הבחירות תהינה חשאיות.

17.4 תקופת כהונתו של יו"ר הארגונים המקומיים תהא עד למועד קיומן של הבחירות הכלליות הבאות, כאמור בסעיף 10.1 לעיל.

17.5 יו"ר הארגונים המקומיים ישמש כאחד מסגני נשיא ההתאחדות.

17.6 חדל יו"ר הארגונים המקומיים לכהן כיושב ראש ארגון מקומי, יבחרו יושבי ראש הארגונים המקומיים יו"ר חלופי מביניהם, אשר ישמש בתפקידו עד למועד קיומן של הבחירות הכלליות הבאות.

18. אסיפות כלליות

18.1  האסיפה הכללית של ההתאחדות תתכנס אחת לשנה במועד אותו תקבע הנשיאות, ובשנת בחירות – במועד הקבוע בסעיף 10.2 לעיל.

18.2 לאסיפה הכללית יוזמנו כלל חברי ההתאחדות בהזמנה בכתב חתומה על ידי המנהל הכללי של ההתאחדות או מי שימונה על ידו, לפי כתובות החברים אשר נמסרו על ידם והרשומות בהתאחדות. ההזמנות תישלחנה לפחות 14 ימים ממועד האסיפה ותכלולנה את מועד קיום האסיפה, יום ושעה, מקום ההתכנסות וסדר היום של האסיפה. ההזמנה יכול ותהא משוגרת באמצעות דואר ישראל, או פקסימיליה, או דואר אלקטרוני, או שירות שליחים, או במסירה ביד במשרדי ההתאחדות. כמו כן יפורסם דבר קיום האסיפה, מקום, יום ושעה , בעיתון יומי נפוץ, 7 ימים לפחות לפני מועד כינוסה.

18.3 הנשיאות רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליה לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, או של הגוף המבקר, או של נשיא ההתאחדות או על פי דרישה חתומה של שליש לפחות ממניין חברי ההתאחדות

18.4 הנשיאות, או וועדה מכינה מבין חבריה, אותה תהא הנשיאות רשאית למנות לצורך האסיפה הכללית, תכין את סדר היום לאסיפה, תכין הצעות להחלטה, , תקבל הצעות מחברי ההתאחדות לעניין סדר היום והחלטות, ותביאן לידיעת משתתפי האסיפה הכללית.

18.5  כל חבר התאחדות יוכל להעלות נושא לדיון באסיפה הכללית ו/או לשינוי תקנוני באסיפה הכללית כפוף לקיום התנאים המצטברים הבאים:

18.5.1 20% מכלל חברי ההתאחדות חתמו על ההצעה / בקשה להעלות נושא לדיון בסדר היום של האסיפה, ובמקרה שהבקשה נוגעת לשינוי התקנון – 25% כאמור.

18.5.2 הבקשה הוגשה לנשיאות לפחות 30 יום לפני מועד האסיפה, או תוך 7 ימים מהמועד בו פרסמה הנשיאות את מועד האסיפה.

18.6 אסיפה כללית לא תיפתח באין מניין חוקי של לפחות רבע ממספר חברי התאחדות נוכחים; היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים במהלך האסיפה.

18.7 באין מניין חוקי בשעת פתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בשעה אחת ותהיה חוקית בכל מניין של משתתפים.

18.8 נשיא ההתאחדות יהיה יו"ר האסיפה הכללית ואולם יהיה רשאי למנות יושב ראש אחר במקומו ו/או אדם אחר או נוסף שינהל את האסיפה הכללית. המנהל הכללי של ההתאחדות או אדם אחר אשר ימונה על ידו יהיה מזכיר האסיפה והוא אשר יהיה אחראי על ניהול הפרוטוקול.

18.9 האסיפה הכללית הרגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הנשיאות, פעולות ועדת הביקורת ו/או הגוף המבקר, תקבל סקירה על הדו"חות הכספיים המוגשים לה מטעם הנשיאות ותחליט על אישורם.

18.10 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף משנה 18.9 לעיל, תהיה האסיפה הכללית מוסמכת כדלקמן :

18.10.1 לאשר קווי פעולה ומדיניות של ההתאחדות אשר יוגשו לה ע"י הנשיאות.

18.10.2 להחליט בדבר שינויים בתקנון.

18.10.3 למנות את רואה החשבון המבקר.

18.10.4 לאשר את דו"ח הביקורת אשר יוצג על ידי יו"ר ועדת הביקורת.

18.10.5 להחליט בכל עניין שהנשיאות תביא בפני האסיפה הכללית.

18.11 לכל חבר התאחדות תהיה זכות אישית להשתתף ולהצביע באופן אישי באסיפה הכללית. לא תתאפשר הצבעה באמצעות שליח או כתב מינוי.

במקרה של תאגיד, תהא הזכות להשתתף ולהצביע באמצעות הנציג המוסמך של התאגיד, כהגדרתו בסעיף 4.2 לעיל

18.12 לכל חבר התאחדות זכות הצבעה של קול אחד בלבד, לרבות במקרה של תאגיד חבר שבו פעילים מספר שותפים, מנהלים, בעלי מניות, בעלי עניין או משתתפים

אחרים. למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות ההצבעה הנפרדת של בעלי ענין כלשהם בתאגיד חבר, ככל שהינם רשומים באופן עצמאי ונפרד כחברים בהתאחדות.

18.13 יובהר כי חברים בארגונים מקומיים שאינם חברי ההתאחדות, חברים אוהדים וחברי כבוד, אינם בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית.

18.14 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

החלטות בדבר שינוי התקנון יתקבלו כמפורט בסעיף 35 להלן.

18.15 מניין הקולות ייעשה ע"י הצבעה בהרמת ידיים. ההצבעה תהיה חשאית אם שיעור של 20% מהחברים הנוכחים באסיפה ידרוש זאת. בבחירות לכהונות או לתפקידים תהיה הצבעה חשאית, למעט במקרה בו יהיה מועמד יחיד לכהונה או תפקיד.

18.16 פרטיכל של כל מושב אסיפה כללית יישמר באוגדן פרטיכלים מיוחד, וייחתם על ידי יו"ר האסיפה והמזכיר בצירוף רשימת המשתתפים. הפרטיכל יכול שייערך על סמך הקלטה.

19. נשיא ההתאחדות, ממלא מקום נשיא וסגני נשיא

19.1 נשיא ההתאחדות הוא המייצג את ההתאחדות כלפי גורמי חוץ לכל עניין ודבר, והוא המאשר את עמדות ופניות ההתאחדות לגורמים אלו.

19.2 סגני הנשיא יכהנו האנשים הבאים:

19.2.1 יושב ראש כל אגף מקצועי (לרבות אגף מטה,) אשר יבחרו כאמור בסעיף 9.1 לעיל.

19.2.2 יושב ראש הארגונים המקומיים כאמור בסעיף 17 לעיל.

19.3 נשיא ההתאחדות ימנה את ממלא מקומו מבין חברי הנשיאות.

19.4 ממלא מקום הנשיא ימלא את מקום הנשיא בכל עת של היעדרות הנשיא או חו"ח במקרה של נבצרות קבועה של הנשיא מלמלא את תפקידו או במקרה שהורשע הנשיא בעבירה אשר על פי החלטת שופט בדימוס שמונה על ידי מנכ"ל ההתאחדות יש עמה קלון, ומילוי המקום יימשך עד לבחירת נשיא חליף או חדש לפי העניין.

נבצרות קבועה של הנשיא חו"ח למלא את תפקידו הינה העדר יכולת מתמשך בפועל של הנשיא למלא את תפקידו, כדוגמת ארוע בריאותי חו"ח , ותוכרז על ידי הנשיאות בהחלטה מיוחדת שתנמק את סיבות הנבצרות ושתתקבל ברוב מיוחס של 80% מכלל חברי הנשיאות. ככל שהתקופה שממועד ההודעה על נבצרות הנשיא ועד למועד הבחירות הכלליות עולה על 6 חודשים, יערכו בחירות כלליות לתפקיד הנשיא בלבד, בהתאם להוראות סעיף 10.3 לעיל. פחתה התקופה האמורה מ6- חודשים, ייערכו הבחירות הכלליות במועדן.

20. נשיאות ההתאחדות

20.1 נשיאות ההתאחדות תנהל את עניני ההתאחדות ותהיה המוסד המכוון, המנהל, המחליט והמבצע של פעולות ההתאחדות ובידיה תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בתקנון לאסיפה הכללית.

20.2 הנשיאות תפעל לטובת ההתאחדות במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ותבצע את החלטותיה והחלטות האסיפה הכללית.

20.3 נשיאות ההתאחדות תהא מורכבת מהאנשים המפורטים להלן:

20.3.1 נשיא ההתאחדות,

20.3.2 סגני נשיא ההתאחדות.

20.3.3 שלושה חברי הנהלה מכל אגף מקצועי כמוגדר בסעיף ,9.1.2 אשר ייבחרו על ידי הנהלת כל אחד מהאגפים

20.3.4 יושב ראש נבחר של כל ארגון קבלנים מקומי חבר התאחדות.

20.3.5 גזבר ההתאחדות.

20.3.6 לנשיאות ההתאחדות יוזמנו נשיאי הכבוד של ההתאחדות.

20.4 נשיא ההתאחדות יהיה בתוקף תפקידו גם יושב ראש הנשיאות.

20.5 הנשיאות תתכנס לישיבות רגילות לפחות 10 פעמים בשנה, כאשר נשיא ההתאחדות או סגן נשיא בתיאום עם הנשיא, יקבעו את מועדי ישיבות הנשיאות.

המנהל הכללי של ההתאחדות יכין את סדר היום של ישיבות הנשיאות הרגילות בתיאום עם הנשיא וסגניו ובאישור הנשיא ויזמן את חברי הנשיאות לישיבה עשרה ימים לפחות לפני מועד הישיבה. הזמנה זו תהא בכתב ותכלול את מקום, יום ושעת הישיבה ויצורף לה סדר היום לישיבה. ההזמנה יכול ותהא משוגרת באמצעות דואר ישראל, או פקסימיליה, או דואר אלקטרוני, או שירות שליחים, או במסירה ביד במשרדי ההתאחדות.

בנושאים דחופים אודותם יוחלט על ידי הנשיא וסגניו או ועדת הנשיאות, תזומן ישיבת נשיאות חירום אף בהתראה של יום אחד. במקרה זה ניתן יהיה להודיע על הישיבה באמצעות הטלפון ולקיים רישום אודות השיחה.

במקרים כאמור, רשאי הנשיא או ועדת הנשיאות לקבוע כי הישיבה תתקיים שלא באמצעות התכנסות פיזית, לרבות ישיבה טלפונית, ישיבה באמצעות רשתות מחשב, שיחת ועידה, וידאו ועידה, או כל אמצעי תקשורת אחרים.

20.6 כל חבר בנשיאות רשאי לדרוש בכתב מהנשיאות להכניס לסדר היום של הנשיאות הרגילה, נושא לדיון או הצעת החלטה, שבעה ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

20.7 החלטות הנשיאות יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם תקנון זה דורש רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש הנשיאות להכריע.

20.8 לכל חבר נשיאות תהיה זכות אישית להשתתף ולהצביע באופן אישי בישיבות הנשיאות. לא תתאפשר הצבעה באמצעות שליח או כתב מינוי.

20.9 הנשיאות תיקבע מזמן לזמן, את המניין החוקי המינימלי של חברי הנשיאות, בישיבות הנשיאות. עד לקביעת הנשיאות יהיה מנין חוקי לקיום ישיבת נשיאות שיעור של 50% ממספר חברי הנשיאות.

במידה ולא יהא מניין חוקי לקיום ישיבת נשיאות שזומנה כדין, תידחה הישיבה למועד אודותיו תשוגר הודעה כאמור בס"ק 20.5 לעיל והישיבה הנדחית תתקיים בכל מניין של משתתפים.

20.10 בכפוף לאמור בסעיף 19.1 לעיל, נשיא ההתאחדות, וכל מי שימונה על ידי הנשיאות , ייצגו את ההתאחדות ויופיעו בשמה, לכל עניין ודבר, לרבות, בפני הכנסת וועדותיה, הממשלה ומשרדיה, בתי המשפט, בתי הדין וטריבונלים משפטיים ומעין משפטיים אחרים ובפני ועדות וגורמים ציבוריים אחרים.

20.11 הנשיאות תהיה מוסמכת לכונן אגף מקצועי לפי צרכי ענף הבנייה ומקצועות הבנייה. כל אגף יהא רשאי לנסח עבור עצמו כללי ניהול לרבות נהלי בחירת יושב ראש ונושאי כהונות אחרות ולאשרם בנשיאות ההתאחדות במסגרת כללי ההתאחדות כאמור בס"ק                20.14 להלן.

כל אגף מקצועי יהא רשאי לכונן ועדות ובתנאי שאלו יובאו לאישור הנשיאות.

כל אגף מקצועי יהא חייב לתאם פעולותיה עם הנשיאות ולאשרם לפי הצורך ויהא חייב לנשיאות חובת דיווח.

20.12 הנשיאות תהיה מוסמכת לכונן ועדות מקצועיות ו/או ניהוליות ו/או ועדות אד-הוק, למנות להן חברים, יושב ראש , ליתן הוראות ודרכי פעולה ודיווח.

20.13 הנשיאות תהא מוסמכת לכונן מחלקות מקצועיות שתכליתן מתן שירותים מקצועיים, ייעוץ, מחקר, בדיקות, הכנת נתונים וחומר עבור מוסדות הניהול של ההתאחדות, עבור האגפים המקצועיים, ועדות ההתאחדות, עבור ארגוני קבלנים מקומיים ועבור טיפול ההתאחדות לקידום מטרותיה ומטרות חבריה.

20.14 הנשיאות תהיה מוסמכת לנסח ו/או לאשר את כללי ההתאחדות אשר יהוו כתקנות משנה לתקנון זה ושיהיו כפופים לתקנון, זאת לכל עניין ודבר, כאשר בכל סתירה אם תתגלה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הכללים תגברנה הוראות התקנון. כל שינוי בכללים יובא לאישור הנשיאות על ידי הגוף המנסח ו/או ביוזמת הנשיאות והחלטה אודות האישור או השינוי תתקבל ברוב רגיל של חברי הנשיאות הנוכחים בישיבה.

20.15 הנשיאות תקבע מזמן לזמן, את סמכויות החתימה בשם ההתאחדות, על המסמכים, התחייבויות, שיקים, שטרות ומסמכים מסוגים שונים.

20.16 נשיאות וכל מי שימונה על ידה, תקבע מזמן לזמן הוראות מנהליות לעניין ניהול המנגנון של ההתאחדות, קבלת עובדים, פיטורים ותנאי עבודתם.

באין הוראה אחרת מטעם הנשיאות, ממונה המנהל הכללי של ההתאחדות לביצוע הוראות ס"ק זה.

20.17 נשיאות ההתאחדות תאשר את גזבר ההתאחדות אשר יהא מומלץ של נשיא ההתאחדות. גזבר ההתאחדות יהיה הממונה מטעם הנשיאות על גזברות ההתאחדות ויעמוד בראשה .

21. ועדת נשיאות

21.1 ועדת נשיאות תהיה מורכבת מהאנשים הבאים:

21.1.1 נשיא ההתאחדות.

21.1.2 סגני נשיא ההתאחדות.

21.1.3 ממלא מקום נשיא ההתאחדות (ככל שלא מונה מקרב סגני הנשיא.)

21.1.4 גזבר ההתאחדות.

21.2   נשיא ההתאחדות יהיה בתוקף תפקידו גם יושב ראש ועדת הנשיאות.

21.3 ועדת הנשיאות תפעל כקבינט של הנשיאות וככזו תגבש ותבצע את עיקרי המדיניות של ההתאחדות על סמך החלטות והצעות של נשיאות ההתאחדות ו/או האסיפה הכללית, וכן תדון , תגבש ותציע הצעות לפעולה ולמדיניות לנשיאות ו/או לאסיפה הכללית.

21.4 מנין חוקי של ועדת הנשיאות הוא רוב רגיל של החברים המכהנים.

21.5 החלטות בועדת הנשיאות תתקבלנה ברוב דעות רגיל של המשתתפים באסיפה. במקרה של שוויון בדעות תהיה לנשיא ההתאחדות דעה מכרעת.

21.6 בכל מקרה שאחד או יותר מחברי ועדת הנשיאות, ידרוש העברת הדיון וההכרעה בנושא או בנושאים מסוימים, לנשיאות, יועבר הנושא לדיון ולהכרעה לנשיאות.

22. מנהל כללי להתאחדות

הנשיאות, בהסכמה מוקדמת של נשיא ההתאחדות לזהות המועמד, תמנה מנהל כללי להתאחדות, אשר ימלא תפקידיו על פי תקנון זה, יעמוד בראש מנגנון העובדים של ההתאחדות, הפעילות השוטפת של ההתאחדות והפעלת כל מנגנון של ההתאחדות, לרבות לשכת נשיאות, סגני מנהלים, מנהלי אגפים, קבלה לעבודה ופיטורין של עובדים , הגדרת תפקידים, תנאי עבודה, שכר וכל הנובע מכך יהיו באחריותו ובפיקוחו של המנכ"ל במסגרת החלטות והנחיות הנשיאות.

23. ועדת הביקורת

23.1 בוועדת הביקורת יכהנו לא פחות מארבעה חברים ועוד יושב ראש, אשר יבחרו בעת של הבחירות הכלליות כאמור בסעיף 9.1 לעיל. במקרה בו יפחת מספר חברי הוועדה מהמינימום הנדרש כאמור לעיל, תהא ועדת הביקורת רשאית להמליץ בפני הנשיאות על הוספת חברים נוספים לוועדה, וזאת עד למועד האסיפה הכללית הקרובה.

23.2 אף אחד מחברי הועדה לא יהיה, ולא יוכל להעמיד עצמו לבחירה, כחבר בנשיאות ההתאחדות או באיזו ועדה קבועה או זמנית שתמונה בהתאחדות או בהנהלת האגף המקצועי או בכהונה אחרת בכל גוף אשר להתאחדות חלק בו והנתון לביקורת של ועדת הביקורת.

שימש חבר ועדת הביקורת, לרבות יושב ראש הוועדה, באחד מהתפקידים המנויים לעיל, או כנציג בגוף אחר כלשהו מתוקף תפקידו, יתפטר הוא מתפקידו האחר והוא יהא רשאי למנות נציג במקומו לאותו התפקיד.

התפטר חבר ועדת הביקורת או החליטה ועדת הביקורת שחבר ועדת הביקורת איננו ממלא את תפקידו מסיבה כלשהי, רשאית הועדה לפנות בדרישה לועדת הנשיאות להחליט על מינוי ממלא מקום קבוע לועדת הביקורת הנ"ל, שלא מבין חברי ועדת הביקורת ומשקיבלה ועדת הנשיאות דרישה כאמור, תמנה ממלא מקום כאמור. מינוי זה יעמוד להצבעת ולהחלטת האסיפה הכללית הקרובה.

23.3 ועדת הביקורת תהיה רשאית בכל עת שתמצא לנחוץ לבקר את כל הפעולות ואת הפנקסים והספרים של ההתאחדות.

23.4 ועדת הביקורת תכין דין וחשבון פעם אחת בשנה. כל דו"ח שנתי יערך בכתב ויוגש לנשיא ההתאחדות וסגניו, ולאחר עיונם בדיון וחשבון שהוגש להם תגיש ועדת הביקורת את הדין וחשבון לועידה הכללית ולמוסדות המבוקרים.

הדין וחשבון השנתי יכלול פרק הדן בביצוע התקציב השנתי.

כמו כן תהיה רשאית ועדת הביקורת להכין דו"חות ביניים שוטפים, מזמן לזמן ולהגישם לנשיא ההתאחדות, סגני הנשיא ומנכ"ל ההתאחדות, ולאחר מכן לנשיאות. לדו"חותיה רשאית ועדת ביקורת לצרף מסמכים.

23.5 כל הפנקסים, הספרים, המסמכים והפרטיכלים (להלן – "המסמכים)" של ההתאחדות יהיו פתוחים לעיון בפני ועדת הביקורת בכל מועד סביר. בלא לפגוע באמור בסעיף 23.4 לעיל, כל המסמכים הנבדקים וכן כל חומר אחר אשר ועדת הביקורת תתקל בו עקב תפקידה, יסווג כחומר סודי שאין להביאו לידיעת אף אחד מלבד נשיא ההתאחדות וסגניו.

23.6 יושב ראש ועדת ביקורת, או מי מטעמו במידה וימנע ממנו מלהופיע בעצמו, יוזמן ויהיה רשאי להשתתף כמשקיף בישיבות  הנשיאות וועדת נשיאות. חבר ועדת ביקורת כנציג הועדה יוזמן ויהיה רשאי להשתתף בישיבות מכל סוג באגפים המקצועיים ובוועדות. נציגי ועדת הביקורת המוזמנים לישיבות כאמור לעיל ,לא יהיו רשאים להשתתף באופן פעיל בישיבות הנ"ל או לקחת חלק בויכוח או להשתתף בהצבעות בהן.

23.7 ועדת הביקורת תהיה חייבת לחקור בתחום סמכויותיה בכל בעיה שתוגש לה בכתב על ידי כל אחד מחברי נשיאות ההתאחדות. וועדת הביקורת תגיב לכל פניה של חבר התאחדות.

23.8 הנשיאות תהיה מוסמכת למנות גוף מבקר שיפעל במקביל ובנפרד לועדת הביקורת אך יהא רשאי לקיים שיתוף פעולה עמה.  מינוי הגוף המבקר יכול שיהיה כמינוי של קבע או מינוי אד-הוק לצורך ביקורת נקודתית.

24. הוראות כלליות בנוגע לבעלי תפקידים ציבוריים

24.1 בסעיף זה, "בעל תפקיד ציבורי," כל אדם המכהן בתפקיד כלשהו בהתאחדות ו/או בכל מוסד ממוסדותיה, אשר אינו עובד ההתאחדות.

24.2  תקופת כהונתם של נשיא ההתאחדות ויושב ראש ועדת הביקורת לא תעלה על שש שנים ברציפות, ואולם הם יוכלו לשוב ולהיבחר לאחר חלוף שלוש שנים ממועד סיום כהונתם כאמור, ויראו אותם כמי שנבחרו לראשונה.

24.3  בכפוף ליתר הוראות תקנון זה, בעל תפקיד ציבורי ישמש בתפקידו עד לבחירת בעל תפקיד ציבורי תחתיו. האמור לעיל יחול גם במקרה שלא נבחר בעל תפקיד ציבורי חלופי, מכל סיבה שהיא (לרבות דחיית הבחירות, העדר מועמדים וכיוצ"ב,)

24.4 כל בעל תפקיד ציבורי, למעט נשיא ההתאחדות, יכהן בתפקיד אחד בלבד, והוא רשאי להעמיד עצמו לבחירה לתפקיד אחד בלבד, למעט מי שמתמודד לתפקיד יושב ראש אגף מקצועי או יושב ראש ועדת הביקורת בהתאם לסעיף 13.2 לעיל, אשר יוכל להציג את מועמדותו לחבר הנהלת האגף המקצועי אליו הוא שייך, וזאת במידה ולא ייבחר כיושב ראש אגף מקצועי או יושב ראש ועדת הביקורת.

24.5 בעל תפקיד ציבורי יכהן בתפקידו כל עוד הינו חבר בהתאחדות, ובמקרה שהינו נציג מוסמך של תאגיד חבר ההתאחדות – כל עוד הינו משמש כנציג מוסמך כאמור.

24.6 לא יכהן אדם בתפקיד כלשהו בהתאחדות, ולא יעמיד עצמו לבחירה לתפקיד כאמור, אם הינו קשור בחוזה או בעסקה עם ההתאחדות, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, או שהוא בעל ענין בתאגיד קשור כאמור.

לענין סעיף-קטן זה:

"בעל ענין" – בעל חלק העולה על 5 אחוזים מהונו של התאגיד או מכוח ההצבעה בו או מהזכות לרווחיו;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות ובני זוגם.

24.7 בעל תפקיד ציבורי שיש לו או שעשוי להיות לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, או לתאגיד שהוא בעל עניין בו, כל חלק או זיקה או ענין בכל עסקה עם ההתאחדות:

24.7.1 יודיע על כך לנשיא ההתאחדות מיד לאחר שנודע לו על העסקה;

24.7.2 לא יהיה נוכח בדיונים באותה עסקה ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליה או הקשורה עמה.

א24.7 בעל תפקיד ציבורי בהתאחדות לא יעסיק מי מעובדי ההתאחדות אלא בכפוף לחלוף תקופת צינון בת 6 חודשים מיום שהפסיק העובד את עבודתו בהתאחדות.

24.8 בעל תפקיד ציבורי יהא חייב להשתתף בישיבות בהם נוכחותו נדרשת בהתאם לתפקידו, זולת אם נבצר ממנו להשתתף מישיבה כלשהי, מנימוקים סבירים.

נמנע בעל תפקיד ציבורי להשתתף בשלוש ישיבות רצופות או בחמש ישיבות שאינן רצופות, כאמור, ללא הצדק סביר, תהא הנשיאות רשאית, לאחר קבלת המלצת הנשיא, לבטל את המינוי.

24.9 כהונתו של בעל תפקיד ציבורי (למעט נשיא ההתאחדות) תסתיים באחד מהמקרים הבאים:

24.9.1 נבצר ממנו דרך קבע מלמלא את תפקידו, על פי קביעת הנשיאות בהמלצת נשיא ההתאחדות.

24.9.2 התפטר במכתב שנמסר על ידו לנשיא ההתאחדות.

24.9.3 הוא אינו מכהן עוד בתפקיד אשר בגינו הוא מונה לתפקידו מלכתחילה.

24.9.4 הורשע בעבירה שבהתאם להחלטת שופט בדימוס שמונה על ידי מנכ"ל ההתאחדות יש עמה קלון.

24.9.5 נתקיים בו הסייג שבסעיף 24.6 לעיל.

24.9.6 התקיימה סיבה אחרת שנקבעה בתקנון זה בגינה הסתיימה כהונתו.

24.10 הסתיימה כהונתו של בעל תפקיד ציבורי, תמנה הנשיאות, בהמלצת הנשיא, אדם אחר לתפקיד, וזאת עד למועד לסיום תקופת המינוי המקורית, והכל אם אין הוראה אחרת בתקנון זה למינוי בעל תפקיד חלופי.

24.11 חבר נשיאות יהא רשאי לקבל ממנכ"ל ההתאחדות מידע הנחוץ לו לשם מילוי תפקידו, בכפוף לחיסיון בנוגע למידע פרטי או מידע רגיש אחר. המידע יוצג במשרדי ההתאחדות בלבד.

24.12 בעל תפקיד ציבורי ישמור בסודיות כל מידע שהועבר אליו ו/או נחשף אליו במהלך מילוי תפקידו, לא יעשה שימוש במידע כאמור לכל מטרה זולת לצורך מילוי תפקידו, ולא יעביר את המידע לכל גורם אחר מחוץ להתאחדות, אלא באישור נשיא ההתאחדות מראש ובכתב.

25. האמצעים הכספיים של ההתאחדות

25.1   הכנסות ההתאחדות

האמצעים הכספיים של ההתאחדות יבואו מהמקורות המפורטים להלן-:

25.1.1 דמי כניסה להתאחדות, של חברים קבלנים בהתאחדות, חברים על תנאי בהתאחדות, חברים אוהדים להתאחדות ושל כל חבר אחר בהתאחדות.

25.1.2 דמי חבר שנתיים ודמי טיפול ארגוני, של חברים קבלנים בהתאחדות, חברים על תנאי בהתאחדות, חברים אוהדים להתאחדות ושל כל החברים האחרים בהתאחדות.

25.1.3 דמי חבר ישירים ובלתי ישירים של חברים.

25.1.4 השתתפויות ותשלומים של חברים ושל מוסדות כלכליים שנוסדו או שיוסדו ביוזמת ההתאחדות.

25.1.5 תרומות.

25.1.6 השתתפויות ותשלומים של מוסדות ממלכתיים וציבוריים וגופים אחרים.

25.1.7 מקורות אחרים.

25.2  תקציב ההתאחדות

25.2.1 התקציב השנתי הרגיל של ההתאחדות, יאושר אל ידי הנשיאות ויהיה מבוסס על  תקבולים על-פי סעיפי משנה של סעיף 25.1 לעיל (להלן –"התקציב  המאושר)" ונועד לכסות את תקציב ההוצאה השנתי של ההתאחדות על כל פעילויותיה. התקציב השנתי יידון בוועדת הכספים בטרם יובא לאישור הנשיאות.

25.2.2 תקציבים נוספים, שידרשו לפעולות מיוחדות באגפים המקצועיים ו/או בארגוני  קבלנים מקומיים,  ויאושרו על-ידי הנשיאות בהמלצת ועדת הכספים, ישולמו על-ידי ההתאחדות.

25.2.3 התקציב שיוצג יפורט לפרטיו תוך מתן רגישות וחיסיון למידע פרטי (הסכמי עבודה וכו)' או מידע רגיש אחר.

26. ההתאחדות ותאגידים כלכליים, כספיים וחברתיים

26.1 ההתאחדות רשאית להקים ולנהל תאגידים על פי דין (עמותה, חברה לתועלת הציבור חברת מוגבלת במניות וכיו"ב) כלכליים, כספיים וחברתיים (להלן: "תאגיד/ים,)" למען קידום מטרותיה והאינטרסים של ההתאחדות וחבריה תוך הקפדה על שמירת צביונה הציבורי והמקצועי של ההתאחדות.

26.2 ההתאחדות תשאף להיות בעלת השליטה והניהול של כל התאגידים במידה והדבר אפשרי על פי הדין השורר בישראל, על מנת לשמור ולקיים את צביונם הציבורי ולהדריך את פעולותיהם למען הכלל.

26.3 הנשיאות תמנה את כל המנהלים, שההתאחדות זכאית למנות מטעמה למועצת המנהלים בכל אחד מהתאגידים (להלן: "המנהלים)" ותודיע בכתב על מנויים כנ"ל לכל אחד מהתאגידים. הנשיאות תמנה את המנהלים בתאגידים, באופן, שהמינויים של המנהלים ייצגו ככל האפשר את חתך חברי ההתאחדות.

הנשיאות רשאית למנות כמנהלים בתאגידים, גם מי שאינם חברים בהתאחדות, ובלבד שהם יהיו אנשים בעלי זיקה להתאחדות או אנשי ציבור בעלי זיקה להתאחדות.

ההתאחדות תהא רשאית להודיע לתאגיד על ביטול מינויו ו/או החלפת ממונה ללא כל הנמקה.

26.4 הנשיאות תמנה את מורשי ההתאחדות לאסיפה הכללית  של כל אחד מן התאגידים ותודיע בכתב על מנוי כנ"ל לכל אחד מן התאגידים.

 

27. חשבונות בבנקים

הנשיאות רשאית להחליט על פתיחת חשבונות בבנקים, להפקיד בהם כספים ולעשות בהם דיספוזיציות בהתאם להחלטה, וכמו כן להחליט מי יהיו בעלי זכויות החתימה בחשבונות הנזכרים ובהמחאות המוצאות בחשבונות אלו.

28. רואה החשבון המבקר

28.1 האסיפה  הכללית  תמנה,  במסגרת  האסיפה  השנתית,  רואה  חשבון  מבקר להתאחדות, אשר יומלץ על ידי הנשיא, גזבר ההתאחדות וועדת הכספים.

28.2 שכרו של רואה החשבון המבקר ייקבע על ידי מנכ"ל ההתאחדות באישור ועדת הכספים.

29. הגדרות

בפרק זה, "בעל תפקיד," כל אדם המכהן בתפקיד כלשהו בהתאחדות ו/או בכל מוסד ממוסדותיה, לרבות נושאי משרה ועובדים אחרים בהתאחדות ו/או בתאגידי ההתאחדות, בתפקיד מסוגי התפקידים אשר הנשיאות קבעה, מראש או בדיעבד, כי הוראות פרק זה יחולו עליו.

30. פטור

30.1 הנשיאות רשאית לפטור בעל תפקיד מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק שנגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

30.2 ההתאחדות אינה רשאית לפטור בעל תפקיד מאחריותו בשל הפרת חובת האמונים כלפיה, למעט בנסיבות המתוארות בסעיף 31.1.2 להלן.

31. ביטוח

 

31.1    ההתאחדות תהא רשאית להתקשר, לאחר שנתקבל אישור נשיאות או ועדת הנשיאות, בחוזה לביטוח אחריותו של כל בעל תפקיד, , עקב פעולה שעשה בתוקף היותו בעל תפקיד בה, בשל כל אחת מאלה:

31.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי ההתאחדות או כלפי אדם אחר.

31.1.2  הפרת חובת אמונים כלפי ההתאחדות ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת ההתאחדות.

31.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו בעל תפקיד בהתאחדות.

31.2 על אף האמור לעיל, לא יהא בעל תפקיד פטור מאחריותו בגין נזק שנגרם להתאחדות, לא יקבל בעל תפקיד מאת ההתאחדות שיפוי או התחייבות לשיפוי בגין התחייבויות ו/או הוצאות כלשהן, וההתאחדות לא תתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של בעל תפקיד, וזאת בשל כל אחד מאלה:

31.2.1 הפרת חובת אמונים, למעט כאמור בסעיף 31.1.2 לעיל.

31.2.2 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות.

31.2.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

32. שיפוי

 32.1 ההתאחדות תהא רשאית לשפות בעל תפקיד בהתאחדות בשל כל אחד מאלה:

32.2.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, או פסק בורר שאושר על ידי בית המשפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו בעל תפקיד בהתאחדות, לרבות סכומי השתתפות עצמית בחוזה הביטוח.

32.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ"ט עו"ד שהוציא בעל תפקיד או שחויב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי ההתאחדות או בשמה או בידי אדם אחר או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו בעל תפקיד בהתאחדות.

32.2.3 ההחלטה על פי סעיף 32.1 זה על שיפוי נושא משרה בהתאחדות ושיעור השיפוי תתקבל בוועדת הביקורת של ההתאחדות או על ידי ועדת הנשיאות של ההתאחדות.

על אף האמור לעיל, יידרש אישור הנשיאות של ההתאחדות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן-:

– לא קיימת ועדת ביקורת בהתאחדות בדרך כלל או באותה עת.

– לרוב חברי ועדת נשיאות ההתאחדות או נשיאות ההתאחדות או לרוב חברי וועדת הביקורת עניין אישי בהחלטה.

33. יישוב סכסוכים בין חברי ההתאחדות

33.1 ההתאחדות תפעל ליישוב סכסוכים ומחלוקות שאינם קשורים להוראות תקנון זה בין חבריה, וכן בינם לבין ההתאחדות, באופן של גישור או בוררות באמצעותה ו/או באמצעות גוף חיצוני שיאושר על ידה.

33.2 הנשיאות באמצעות מנכ"ל ההתאחדות, תקבל המלצות מהאגפים המקצועיים ומארגוני הקבלנים המקומיים למועמדים לחבר של מגשרים ובוררים שיפעל במסגרת ובחסות ההתאחדות.

33.3 הבוררים והמגשרים יפעלו בהתאם למינוי אד-הוק שיינתן להם על ידי נשיא ההתאחדות, לפתרון סכסוך או חילוקי דעות בין חברים בהתאחדות, בין ארגונים מקומיים או בין חברים לבין ההתאחדות. נשיא ההתאחדות יקבע גם את מספר הבוררים או המגשרים אשר ידונו בכל סכסוך כאמור.

לחילופין, יוכלו הצדדים לבחור לעצמם בורר או מגשר מתוך רשימת הבוררים והמגשרים הפועלים בחסות ההתאחדות.

33.4 החברים הנבחרים יוכלו לפעול בתור מגשרים או בוררים במקרה של סכסוכים או חלוקי דעות בין חברים בהתאחדות, בין ארגון מקומי למשנהו, או בין חברים בהתאחדות לבין ההתאחדות.

33.5 הבוררים לא יהיו קשורים בדיני הפרוצדורה או בדיני הראיות המחייבים בבתי המשפט האזרחיים במדינה.

33.6 לחילופין, הצדדים המסוכסכים יוכלו לבחור לעצמם מגשר אחד מתוך חבר המגשרים והבוררים אשר יקיים הליכי גישור במטרה להביא את הסכסוך לכדי גמר. מובהר כי במידה והליך הגישור ייכשל, יהא המגשר מנוע ממסירת כל פרוטוקול או עדות מטעמו או מסמך שהגיע לידיו במסגרת הגישור, ובמיוחד אלו אשר יהא ניתן לעשות בהם שימוש בבית המשפט.

33.7 הנשיאות תקבע את תקציב חבר המגשרים והבוררים ובסמכותה יהיה לקבוע מימון להשתלמויות חברי החבר.

34. בית דין משמעתי

34.1 חבר בהתאחדות או אדם המכהן באיזו כהונה או הממלא איזה תפקיד בהתאחדות או במוסדות בין שבכהונה או התפקיד מוגדרים בתקנות אלה לבין שאינם מוגדרים, יהיה צפוי ליתן את הדין בפני בית דין משמעתי של ההתאחדות במקרה שלא ימלא אחר איזו הוראה מהוראות תקנון זה או אם לא ימלא אחר ההחלטות או הוראות המוסדות המוסמכים בהתאחדות או יתנהג באופן שאינו הולם את כהונתו או תפקידו או מעמדו בהתאחדות.

34.2 דייני בית הדין המשמעתי של ההתאחדות יבחרו על ידי נשיאות ההתאחדות.

34.3 בית דין משמעתי של ההתאחדות יקבע בעצמו את סדרי הגשת התלונות וסדרי הדין והראיות בפניו, בהתחשב בכללי הצדק הטבעי.

34.4 בית דין משמעתי יהיה רשאי-:

34.4.1 להעיר הערה למי שנגדו הוגשה התלונה (להלן – "הנאשם.)"

34.4.2 לנזוף בנאשם. להשעות  את  הנאשם  מתפקיד  או  מתפקידים  בהתאחדות  ו/או בתאגידים, לתקופה מוגבלת או בכלל;

34.4.3 אם הנאשם הינו ארגון קבלנים מקומי – להשעות את הנאשם מחברותו בהתאחדות לתקופה מוגבלת ולשלול ממנו את זכויותיו בתור חבר בהתאחדות לאותה תקופה;

34.4.4 אם הנאשם הינו חבר התאחדות – להמליץ להוציא את הנאשם מההתאחדות. האמור בפסקאות משנה 34.4.4 ו- 34.4.5 הינו בכפיפות לכל האמור בתקנות אלה.

34.4.6 ליתן כל החלטה אחרת אשר בית הדין ימצא לנכון, ואשר תובא לאישור הנשיאות.

35. שינוי תקנון

כל שינוי בתקנון ההתאחדות יתקבל בהחלטה מיוחדת של האסיפה הכללית ברוב של שני שליש (2/3) מהנוכחים באסיפה, למעט שינוי תקנה 36 כמפורט בה.

שינוי בתקנון יכול שיהיה ניזום על ידי הנשיאות בהחלטת ישיבת נשיאות רגילה אשר התקבלה ברוב של שני שליש (2/3) מחברי הנשיאות הנוכחים בישיבה.

תנאי לקיום הצבעה על שינוי בתקנון יהיה קיומו של ההליך בסדר היום של האסיפה הכללית אשר צורף להזמנה לאסיפה.

36.פירוק ההתאחדות

36.1  מצאה הנשיאות שמצב ההתאחדות דורש פירוק והחליטה על כך ברוב דעות ארבע חמישיות  (80%) של כל חבריה, עליו לקרוא למושב  יוצא מן הכלל של האסיפה הכללית שעל סדר יומה יהיה הדיון בהצעת הפירוק.

36.2 החליטה האסיפה הכללית ברוב של ארבע חמישיות (80%) מקרב המשתתפים באסיפה על פירוק ההתאחדות, יוצאו לפועל החלטות האסיפה הכללית על ידי הנשיאות או מי שימונה בהחלטת הפירוק.

פורקה ההתאחדות, יימסרו כל נכסיה אחרי תשלום כל החובות, למטרה ציבורית או לתאגיד שמטרותיו דומות למטרות ההתאחדות.

הנשיאות תחליט בדבר המטרה הציבורית שלמענה ימסרו נכסי ההתאחדות, ותמנה ועדת אפוטרופסים של לפחות שלושה אנשים, אשר תוציא לפועל את החלטת הנשיאות בעניין מסירת הנכסים למטרה הציבורית ותחליט על צורת הנהלת הנכסים הנ"ל.

36.3 למרות האמור בסעיף 35 לעיל, שינוי תקנה זו לא יתקבל ברוב כאמור בתקנה 23 לעיל אלא יתקבל בהחלטה מיוחדת של הנשיאות והאסיפה הכללית באופן ובשיעורי רוב דעות כמפורט וכנקוב לעיל בסעיף 36 רבתי זה.

נוהל בחירות

 

1.מועמדות לתפקידים השונים העומדים לבחירה בבחירות הכלליות, תוגש לוועדת הבחירות ולמנכ"ל ההתאחדות עד שלושה שבועות לפני מועד הבחירות.

2. הבחירות יתקיימו במשרדי הארגונים המקומיים של ההתאחדות (אלא אם ארגון מקומי הודיע לחברי הארגון ולהתאחדות על מקום אחר בשטחו הגיאוגרפי של הארגון והמיקום אושר על ידי ועדת הבחירות) בין השעות 10:00-17:00 או בהתאם לשעות שיקבעו על ידי ועדת הבחירות.

3. מנהלי ארגונים אשר אינם מקיימים את הבחירות במשרדי הארגון המקומי יודיעו לוועדת הבחירות לא יאוחר מ10- ימים לפני מועד הבחירות את שם האולם וכתובת מדויקת ויקבלו את אישור ועדת הבחירות למיקום החליפי.

4. לא יאוחר מ30- יום לפני מועד הבחירות, יעביר מנהל אגף הכספים והכלכלה לארגונים המקומיים את רשימת החברים הזכאים להשתתף בבחירות (בהתאם לכללי הזכאות המפורטים בתקנון ההתאחדות.) כל ארגון מקומי יבחן את הרשימה ויוודא כי היא תואמת את רישומיו, בין היתר בהתאם למספר החברים ששילמו דמי חבר, בהתאם להוראות סעיף 14.2 לתקנון ההתאחדות. הארגון ישיב את הרשימה כשהיא חתומה על ידי יו"ר ומנכ"ל הארגון המקומי ותועבר לאגף הכספים לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר מכן, לא החזיר תיחשב הרשימה שהועברה כרשימה המוסכת.

5. אגף הכספים יבדוק את הרשימות המעודכנות שהעביר אליו הארגון המקומי, ולאחר מכן יוכן ספר בוחרים לפי החלוקה של הארגונים המקומיים. ספר הבוחרים יופץ לארגונים 15 ימים לפני מועד הבחירות. כאשר עד 7 ימי לאחר מועד זה יוכל בעל זכות בחירה לערער על כך שאינו מופיע בספר הבוחרים או כי פרטיו שגויים.

ספר הבוחרים ינוהל לפי הסדר הבא: שם משפחה; שם פרטי; מס' תעודת זהות של הנציג המוסמך לבחור; שם התאגיד החבר בהתאחדות (ככל שקיים;) פרטי התאגיד; מספר קבלן והשתייכות אגפית. טלפון נייד , מייל

6. כל מועמד יהיה רשאי לקבל עותק דיגיטלי (אף אם טרם הוכן ספר הבוחרים באופן סופי) . ספר הבוחרים יועבר למועמדים רק עם סיום מועד הצגת כאמור בסעיף 1 לנוהל זה. , בכפוף לחתימתו של כל מועמד על כתב התחייבות  לשמירה על סודיות הנתונים, בנוסח שיוכן על ידי היועץ המשפטי להתאחדות. יועבר לכל מועמד הקובץ הרלוונטי כך שמי שמתמודד לנשיאות ההתאחדות ו/או ליו"ר ועדת ביקורת ו/או יו"ר אגף מטה יקבל את רשימת כלל ספר הבוחרים ואילו המועמדים ליו"ר אגף ו/או להנהלת אגף יקבלו קובץ הכולל את השמות של חרי האגף הרלוונטי בלבד. יובהר כי האחריות לשמירה על הוראות כל דין בשימוש בספר הבוחרים וברשימת חברי ההתאחדות, תהא על המשתמש בהם בלבד. רשימת חברי ההתאחדות תהיה זמינה גם במדיה דיגיטלית, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות כמפורט לעיל.

7. עדכון הנציג המוסמך מטעם תאגיד החבר בהתאחדות ייעשה בהודעה בכתב, על גבי נייר מכתבים רשמי של התאגיד, בצירוף אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המאשר כי החותמים על ההודעה מוסמכים לחייב את התאגיד וכי התקבלו ההחלטות הנדרשות לצורך החלפת הנציג. החלפת הנציג תתאפשר עד 20 ימים לפני מועד הבחירות, ובכל מקרה כל עוד לא הופץ ספר הבוחרים.

8. למען הסר ספק יובהר כי רק לנציג המוסמך תהא סמכות לבחור או להיבחר בשם תאגיד החבר בהתאחדות.

9. יום לפני מועד הבחירות, תועבר לארגונים המקומיים (בתיאום עם מנהלי הארגונים) ערכת הצבעה הכוללת:

9.1 פרגוד (יסופק עד שעתיים לפני תחילת ההצבעה.)

9.2 עמדת מחשב הכוללת קישור לתוכנה לבחירת המועמדים וניהול בעלי זכות הצבעה. (יסופק עד שעתיים לפני תחילת ההצבעה.)

9.3 עותק דיגיטלי של ספר הבוחרים הכוללים את בעלי זכות ההצבעה בארגון הרלוונטי, טבלה לרישום בעלי זכות הצבעה מארגונים אחרים "(טבלת הרישום.)" וטבלת דיווח על אירועים חריגים כל מנהל ארגון ידפיס את החומר על מנת לעשות בו שימוש ביום הבחירות .;

מנהלי הארגונים יאשרו במייל ללשכת מנכ"ל ההתאחדות את קבלת הציוד ואת מוכנות הקלפי שעה לפני פתיחת יום הבחירות.

9.4 למנהל הארגון יסופק מידע ו/או קישור לפורטל הבחירות והרשאה לצפיה על בעלי זכות ההצבעה מארגונו שמימשו את זכותם להצביע וכן מידע סטטיסטי שיוצג על ידי ועדת הבחירות במהלך יום הבחירות. מובהר כי רק מנהל הארגון יוכל לעשות בקישור שימוש ולא יוכל להעבירו לכל אדם ו/או ארגון אחר.

10. ההתאחדות תגייס עורכי דין בלתי תלויים, ככל האפשר בתיאום עם לשכת עורכי הדין, אשר ישובצו בכל ארגון מקומי, וישמשו כיושבי ראש ועדת הקלפי בכל ארגון וכמנהלי עמדת ההצבעה. כל עורך דין יגיע עם חותמת אישית בנוסף ("המפקח החיצוני") כמו כן בכל קלפי יושב איש חברת המחשוב ("המפקח הטכני") שיהיה אחראי לתפעול הקלפי הדיגיטלית.

11. חברי ועדת הקלפי יהיו:

11.1 המפקח החיצוני- שישמש כיו"ר הוועדה.

11.2 מנכ"ל הארגון המקומי או מזכיר/ת הארגון.

11.3 יו"ר ועדת הביקורת של הארגון או חבר ועדת הביקורת.

11.4 המפקח הטכני

12.  קלפי תיחשב כחוקית במעמד יו"ר הוועדה וחבר אחד נוסף לפחות והמפקח הטכני.

13.  למען הסדר הטוב יובהר כי לא תתאפשר נוכחות משקיפים כלשהם (לרבות מטעם מי מהמועמדים) באזור הקלפי.

14. ארגון מקומי המונה מעל 150 בוחרים יוכל להפעיל שתי קלפיות במקביל, ובמקרה כאמור יסופקו לו שתי ערכות הצבעה, וימונו שתי ועדות קלפי. על הארגון לעדכן בעניין עד 10 ימים טרם מועד יום הבחירות

15. מהלך הבחירות:

15.1 עד השעה 08:00 יתייצבו במקום הבחירות חברי ועדת הקלפי. המפקח החיצוני והמפקח הטכני יבדוק כי הקלפי מסודרת לרבות העתק מספר הבוחרים והטבלאות המצויינות בסעיף 9.3 לעיל וכי עמדת ההצבעה עובדת כסדרה, כשעה לפני מועד תחילת ההצבעה או בסמוך לכך ידווח מנהל הארגון לאחר אישור המפקח החיצוני במייל לועדת הבחירות כי העמדה עובדת ותקינה ומוכנה לקבלת מצביעים –

15.2 יש להציב את הפרגוד במתחם הקלפי כאשר מאחוריו עמדת הבחירה הממוחשבת.

15.3 לפני הפרגוד יוצב שולחן + כסאות עבור חברי ועדת הקלפי.

15.4 בשעת תחילת הבחירות יפתחו הקלפיות בכל הארגונים המקומיים.

15.5 בהגיע הבוחר לעמדת הקלפי, יזדהה בפני ועדת חברי הקלפי באמצעות תעודת זהות/דרכון/רישיון נהיגה בלבד הנושאים את תמונת הבוחר. יובהר כי בוחר יכול להיות מבין חברי הארגון או מכל ארגון מקומי אחר.

15.6 במקרה של נציג מוסמך מטעם תאגיד – חברי ועדת הקלפי יוודאו כי הבוחר הינו נציג התאגיד כפי שרשום ומופיע בספר הבוחרים.

15.7 מובהר כי לא תתאפשר הצבעה באמצעות שליח, כתב מינוי או יפוי כח.

15.8 לאחר זיהוי הבוחר ,המפקח הטכני יגש אל עמדת ההצבעה לבד ויקליד את מספר הזיהוי של הבוחר ויאשר שאכן זכותו להצביע פתוחה במערכת. לאחר שהמפקח הטכני והחיצוני יאשר שהבוחר רשאי להצביע, יזמין המפקח הטכני את הבוחר לגשת לבדו אל מאחורי הפרגוד על מנת לממש את זכותו להצביע לתפקידים הנבחרים על ידי הקלדה על תמונת המועמד ו/או על שמו.

15.9 בסיום תהליך הבחירה, ישוב הבוחר לשולחן הקלפי . ככל ומדובר בחבר הארגון בו מוצבת הקלפי, חברי ועדת הקלפי יסמנו על גבי פנקס הבוחרים שברשותם באמצעות סרגל ומרקר על שם הבוחר כי הבוחר מימש את זכותו לבחור, הסימון בעותק הקשיח יבוצע על ידי חבר ועדת הביקורת ויאומת על ידי יו"ר הועדה. ככל והבוחר אינו חבר הארגון המקומי בו מוצבת הקלפי ירשום חבר ועדת הביקורת את פרטיו ע"ג טבלת הרישום שסופקה לעניין זה.

16.דרכי תעמולה:

16.1 תעמולת בחירות מטעם מועמדים לתפקידים השונים תותר אך ורק בהתאם לאמור להלן, ולא תותר כל תעמולה אחרת (לרבות בכל אמצעי תקשורת אחר):

16.1.1 ככל ותפורסם מהדורה של ביטאון ההתאחדות טרם מועד הבחירות – לרשות תפקיד נשיא ההתאחדות וסגני הנשיא יועמד עמוד אחד לכל מועמד. הפרסום יהא ללא תשלום. לחילופין יינתן פתרון בהתאם לסעיף .16.1.4 הפרסום יהא ללא תשלום.

16.1.2 כל מתמודד יהא זכאי לקבל את ספר הבוחרים, אשר יכלול גם דרכי התקשרות עם החברים (טלפונים, מיילים, פקס וכו,)' וזאת בכפוף לחתימתו על כתב התחייבות לשמירה על סודיות הנתונים ולעשיית שימוש בהם בכפוף להוראות כל דין, בנוסח שיוכן על ידי היועץ המשפטי להתאחדות.

16.1.3 כל מתמודד יהא רשאי לשלוח מיילים, פקסים, הודעות טקסט ודיוור ישיר לחברים, על אחריותו המלאה ובכפוף לכל דין.

16.1.4 כל מתמודד יוכל להופיע באתר האינטרנט של ההתאחדות ו/או באתר ייעודי שיוקם לטובת הבחירות ו/או בדף הפייסבוק של ההתאחדות, במתכונת שתיקבע על ידי ועדת הבחירות, תוך שמירה על השוויון בין המתמודדים.

16.1.5 כל מתמודד יוכל לעשות שימוש ברשתות חברתיות באינטרנט, על אחריותו המלאה ובכפוף לכל דין.

16.1.6 כל מתמודד יוכל לארגן כנסים ומפגשים בהם ישתתפו החברים, בכפוף להוראות סעיף .16.2

16.2 לא  תותר תעמולת  בחירות  בתוך  משרדי  הארגון  המקומי/משרדי ההתאחדות/מתחם ההצבעה, משום סוג שהוא, הן ביום הבחירות והן לפני כן. יובהר כי ניתן יהיה לקיים תעמולה במרחק של 20 מטר מהכניסה למתחם ההצבעה ואם מדובר בבניין משרדים 20 מטר מהכניסה למבנה.

16.3 לא תותר נוכחות במתחם ההצבעה לכל אדם פרט לחבר הזכאי להצביע ולחברי ועדת הקלפי.

16.4 במקרה של תעמולת בחירות בתוך מתחם ההצבעה רשאי יו"ר ועדת הקלפי להפסיק את מהלך הבחירות באותו קלפי עד להשבת הסדר על כנו.

16.5 במקרה של הישנות המקרים, יפסיק יו"ר ועדת הקלפי את מהלך הבחירות באותו קלפי וידווח באופן מיידי לוועדת הבחירות באמצעות הטלפון ו/או המייל, לקבלת הנחיות.

16.6 יו"ר ועדת הקלפי יקבע את גבולות מתחם ההצבעה.

16.7 אסורה תעמולת בחירות מכל סוג או השתתפות בהליך הבחירות למען מועמד כלשהו, על עובדי ההתאחדות, עובדי הארגונים המקומיים וכל הגורמים העוסקים ביישום נוהל הבחירות בשכר.

17. בשעת סיום הבחירות ינעלו הקלפיות. כל מי שיגיע להצביע עד לשעה הנ"ל – יורשה להצביע גם לאחר שעה זו. מנכ"ל הארגון ו/או המפקח החיצוני יתחום את מתחם ההצבעה בשעה זו, על מנת לוודא כי רק מי שהגיע עד לאותה השעה יהא זכאי להצביע. במידה ולא ניתן לתחום את המתחם, ירשום מנכ"ל הארגון בשעת הסיום את כל מי שנוכח במתחם וטרם הצביע, ורק אלו יהיו רשאים להצביע. רשימה זו תיחתם בחותמת יו"ר ועדת הקלפי.

18. עם תום הליך ההצבעה יינעלו משרדי הארגון/מקום הבחירות, ויישארו במקום רק חברי ועדת הקלפי. יו"ר ועדת הקלפי יחתום על ספר הבוחרים בהעתק הקשיח , יציין את מספר החברים הכולל שבחרו בארגון וכן על טבלת הרישום וטבלת האירועים החריגים , וישלח את המסמכים הללו למייל היעודי של ועדת הבחירות

19. יו"ר ועדת הקלפי ידווח ליו"ר ועדת הבחירות כי העמדה נסגרה והבחירות בארגון הסתיימו.

20.  תהליך ספירת קולות במקום קיום האסיפה:

20.1 עם נעילת הקלפיות ולאחר דיווח כל יו"רים הועדות כי הקלפיות סגורות וכל ההצבעות התקבלו יעובדו הנתונים מכל עמדות הבחירה בארגונים השונים.

20.2 התוצאות שיתקבלו ירוכזו בטופס דיווח תוצאות כלליות (ממוחשב וידני) אותם יעביר מנכ"ל ההתאחדות לידי יו"ר האסיפה הכללית.

20.3 ההכרזה תעשה על ידי יו"ר האסיפה הכללית, מעל הבמה במליאה באמצעות הצגתם על גבי מסך.

21. המידע הדיגיטלי של ההצבעה בקלפיות הממוחשבות ישמרו על ידי היועמ"ש של ההתאחדות למשך 15 יום לאחר הבחירות וכך גם העותק של ספרי ההצבעה.מכל ארגון.