דפי מידע - הדרכת בטיחות מורחבת באתר הבניה - בוני הארץ : בוני הארץ

דפי מידע – הדרכת בטיחות מורחבת באתר הבניה

דפי מידע - הדרכת בטיחות

ריכזנו עבורכם דפים המסבירים על ליקויים אופייניים בעבודות בנייה, לפי גורמי סיכון עיקריים, אשר לימודם וניתוחם, יסייע במניעתם ובשיפור תמידי בביצועי הבטיחות באתרי בניה.

המלצתנו הינה כי רשימת ליקויים אלה תהווה בסיס לריענון בטיחות באתר והדרכות בטיחות שוטפות.

נמליץ ללמד ליקויים אלה במסגרת הדרכות בטיחות ובפרט.

רצוי שההדרכה תנוהל על ידי המנהלים הישירים של קבוצות העובדים הפועלים באתר הבניה.

על מנת להבטיח הצלחה ואחידות בתכנים המועברים, נציע להנהלות פרויקטים לקיים הדרכה של המנהלים הישירים באמצעות מנהלי העבודה או ממונים על הבטיחות ("הדרכת מדריכים"), לפני שהם מדריכים את עובדיהם.

על מנת שההדרכה תהיה אפקטיבית יש לבחור מרשימת הליקויים את הליקויים הרלוונטיים לאתר הספציפי בו מתבצעת ההדרכה. יש להביא דוגמאות חיות מהאתר, לפרט את הנזק ו/או הפגיעה שיכולים להתרחש בעקבות הליקוי

ודרכים למניעתו. מומלץ לשתף את הפועלים בדיון על מנת לייצר שיתוף פעולה שלהם בשמירה על הבטיחות ומניעה של מפגעים.

התכנים המפורטים בדפים אלה, אינם כוללים את כל הדרישות המפורטות בהוראות כל דין, אלא ממוקדים בליקויים הקשורים בגורמי הסיכון העיקריים.

בהצלחה!