הגשת בקשה להיתר - ליווי הבקשות על ידי מנהל התכנון - בוני הארץ : בוני הארץ

הגשת בקשה להיתר - ליווי הבקשות על ידי מנהל התכנון

עם כניסתן לתוקף של התקנות המסדירות את הליך הרישוי באמצעות מורשה להיתר, נזכיר כי טרם הושלם הפיתוח במערכת רישוי זמין שייתן מענה ותמיכה לתהליך.

מנהל התכנון מודיע כי עד להשלמת פיתוח מערכת רישוי זמין להליך רישוי באמצעות מורשה להיתר, מינהל התכנון ילווה בקשות למידע ולהיתר שיוגשו על ידי מורשים להיתר.

יש לפנות בצירוף מספר הבקשה למידע למורשה להיתר/מספר הבקשה להיתר למייל בצירוף פרטי התקשרות של המורשה להיתר.