מכרזים, התקשרויות וסטנדרטיזציה בענף Archives - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרזים, התקשרויות וסטנדרטיזציה בענף

תחום הבניה הציבורית רווי במכרזים מעצם טיבו ולאור היות הרגולטור אף מזמין העבודה, חלוקת הסיכונים לעיתים מוטית ולא אחת נכללים תנאי סף שמקשים על התחרות ומהווים מחסום כניסה המטה פועל לצורך התאמת תנאי הסף להיקף העבודה אל מול מזמיני העבודה והכנסת. כמו כן, המטה פועל ביחד עם הפורום הבינמשרדי בהובלת משרד הביטחון לצורך הכנסת מדדי איכות ובטיחות למידוד הקבלנים ולבחירת הקבלן לא רק על סמך המחיר. בנוסף, פועל המטה לצורך עידוד הכנסת מנגנונים לפסילת הצעות גרעוניות המאופיינות באיכות תוצר ירודה; איחורים במסירה; חריגות תקציביות של עשרות אחוזים ועוד.