shira 46 - shira golovinski - בוני הארץ : בוני הארץ