הבהרות בעניין תשלום שכר לעובדים במסגרת "מצב מיוחד בעורף" - בוני הארץ : בוני הארץ

הבהרות בעניין תשלום שכר לעובדים במסגרת "מצב מיוחד בעורף"

על רקע הכרזת מצב מיוחד בעורף ובכפוף הנחיות פקע"ר לגבי אופן העבודה ביישובים השונים בישראל,

מצורף כאן מסמך הנותן מענה לשאלת חובה או אי חובת תשלום שכר לעובדים הן באתרי בנייה והן במשרדי בתרחישים שונים.

מראש יצוין כי במצב החוקי הקיים אין חובה ברורה לתשלום שכר העובדים בגין ימים אלו. יחד עם זאת, ניסיון העבר מלמד כי בכל המצבים בהם הוכרז מצב מיוחד בעורף, תוקנו תקנות ספציפיות והסכמים קיבוציים שהורחבו אשר הסדירו חובת המעסיק לשלם שכר לעובדיו ולקבל שיפוי במסגרת קרן הפיצוי של מס רכוש בעת מצב מיוחד בעורף.

חשוב להדגיש כי ההתאחדות בוחנת גם את ההנחיות של הרשויות המקומיות להשבתת האתרים בכל הקשור לתקנות הפיצויים ולהסכם הקיבוצי הצפוי.