-פורסמה הוראת שעה להארכת תקופות בענייני תכנון ובניה - בוני הארץ : בוני הארץ

-פורסמה הוראת שעה להארכת תקופות בענייני תכנון ובניה

  1. הארכת תוקף תוכניות והוראות פקיעה בתוכניות שפג תוקפן בין המועדים  07.10.2023 ועד 07.03.2024 בחצי שנה ממועד הפקיעה. השר יוכל להאריך בחצי שנה נוספת.
  1. ועדה מקומית שלא תיתן החלטתה בתוך 90 ימים ממועד הקליטה, בבקשה לשימוש חורג/הקלה הכוללת לפחות 12 יח"ד – הסמכות עוברת לוועדת הערר, בהתאם למנגנון המפורט בחוק.מצ"ב נוסח החוק שפורסם ברשומות.

    מצ"ב מסמך מאת מנהל התכנון בנושא