ביקור באתר הבניה - בוני הארץ : בוני הארץ

ביקור באתר הבניה

בחוזה הרכש שלנו ניתנה בטוחה מסוג הערת אזהרה ותשלום לפי התקדמות הבניה. הרוכשים מהקשים לבקר באתר על מנת לעמוד על איכות הבניה והשלמת השלבים כפי שמעדכן הקבלן.
הרוכשים הוחתמו במעמד החתימה על נספח בטיחות המסדיר את חובתם לבקר באתר בתאום מראש , בליווי ובהצטיידות באמצעי בטיחות.
הקבלן מסרב לרוכשים לבקר באתר למרות בקשות הרוכשים? האם ניתן להתנות את התשלום בביקור? כיצד ניתן להכריח את הקבלן לאפשר ביקורים.