תשלום הצמדה למדד - בוני הארץ : בוני הארץ

תשלום הצמדה למדד

בחוזה נקבע כי התשלום יועבר לקבלן מיד עם השלמת שלב הבניה.
הקבלן מעביר לרוכשים דרישות תשלום לפי השלמת השלב אך דורש עדכון תוספת אם התשלום מועבר לאחר ה 15 לחודש יום פרסום מדד תשמות הבניה גם אם הרוכש לא חרג מהזמן המוקצב להעברת התשלום.
בחוזה נקבע ריבית פיגורים לחריגה ממועד התשלוםבמידה והרוכש מאחר בתשלום.
האם הקבלן רשאי לעדכן את דרישת התשלום למדד עןקב גם אם הרוכש לא חרג ממועד התשלום.מהמוכד
להבנת הקבלן יום התשלום הוא הקובע לקביעת המדד ולא מועד השלמת השלב.