פרוטוקול וועדת מכרזים 221123 - הוראת שעה מלחמת ח_231214_191909 - בוני הארץ : בוני הארץ