רישוי עצמי באמצעות מורשה להיתר - בוני הארץ : בוני הארץ

רישוי עצמי באמצעות מורשה להיתר

עיקרי הרפורמה:

בחוק ההסדרים נקבע כי אדריכלים מורשים יוכלו להחליף את רשות הרישוי בהליך הוצאת היתר בנייה והיתרי שינויים לבניין שעיקרו למגורים.

לצורך השלמת ההליך, ביום 23.08.22 הותקנו תקנות המשלימות את הליך הרישוי העצמי באמצעות מורשה להיתר והוצאתו אל הפועל.

עקרונות הרפורמה:

  1. רישוי עצמי מלא: מהגשת הבקשה ועד תעודת הגמר, לרבות שינויים בהיתר (השפעתם מעטה או זניחה לעומת ההיתר).
  2. ללא הקלות/ שימושים חורגים.
  3. צורך בהסכמת 100% מבעלי הזכויות מראש (לרבות רמ"י).
  4. לפחות 80% משטחי הבנייה המבוקשים בהיתר, להקמה או להוספה מיועדים למגורים.
  5. לא בבניין לשימור.
  6. בקרת תכן ובקרת ביצוע מחויבת במכון בקרה (למעט עד 2 קומות, ו- 5 יח"ד).
  7. אגרות והיטלים: אפשרות לשומה עצמית עם תהליך בקרה של הוועדה המקומית.
  8. וולונטריות: ועדה/ רשות מקומית רשאית לקבוע כי מתווה רישוי עצמי לא יחול במרחב התכנון שלה או בחלק ממנו.