נקודת מפנה - 16 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה – 16

נקודת מפנה מס׳ 16

חידוד נהלים ודגשי בטיחות לאור מותם של שני עובדים באתרי בנייה ביום חמישי 19.12.19

״העובדות המתוארות במסמך זה הינן בהתאם להתרשמות נציג מטה הבטיחות שביקר בשטח ועל דעתו בלבד. אין לראות בעובדות המתוארות כתיאור העובדות כפי שאירעו בפועל. תיאור העובדות אינו בא להחליף את ממצאי החקירה של גוף מוסמך. יובהר כי ההמלצות המתוארות אינן באות להחליף את הפעולות הנדרשות מהקבלן על פי כל דין, חוק או תקנה והן אינן באות במקום הנחיות הרשויות המוסמכות״

ביום חמישי, 19 לחודש דצמבר 2019, נגרמו 2 תאונות קטלניות,

  • נפילה של תבנית ברנוביץ' על אתת שעסק בהכנות להנפתה;
  • התמוטטות של קיר באתר בניה.

 

אירוע בטיחות א׳ – עובד מצא את מותו במהלך הכנה להנפה של תבנית ברנוביץ'

במהלך הכנת התבנית להנפה, איבדה התבנית שיווי משקל והתהפכה על האתת, שהיה עליה או בסמוך לה ומחצה אותו למוות. על רקע תאונה זו, ומבלי להתייחס לנסיבותיה הספציפיות המצויות בחקירה, מבקש מטה הבטיחות להפנות את תשומת הלב לסכנות הכרוכות בהכנה של טפסות מתועשות, באחסונן ובהנפתן. יש לזכור כי תבניות ברנוביץ' הינן טפסות מתועשות, שאליהן מחברים מראש את החיפויים, וכל כללי הבטיחות המתייחסים לטפסות המתועשות, חלים עליהן, בדגש על נושאים אלה:

  • אחסון באתר הבניה;
  • הכנה להנפה;
  • הנפה;
  • מגבלות הנפה בכלל ובפרט בתנאי מזג אוויר ומשבי רוח.

 

מטה הבטיחות מפנה את תשומת לב מבצעי הבניה לתקנות הבטיחות בעבודות בניה, המתייחסות לטפסות מתועשות (תבנית ברנוביץ' הינה טפסה מתועשת שאליה מחוברים אבני החיפוי) שמתוכן נזכיר כאן הוראות אלו:

סעיף 97: הרכבת טפסה מתועשת

(א)  הרכבת טפסה מתועשת תיעשה כך שבכל שלב של ההרכבה תובטח יציבותה יציבותו  של כל רכיב שלה.

(ב)  טפסה מתועשת ניצבת תיתמך או תיקשר כראוי לשם הבטחתה מפני נפילה כתוצאה מאבדן שווי משקל, מכת רוח או מכל סיבה אחרת.

(ג)   לא תשוחרר טפסה מתועשת מתלייתה על אונקל עגורן אלא לאחר שננקטו האמצעים הנדרשים בתקנות משנה (א) ו-(ב).

 

תקנות נוספות לנושא זה ניתן למצוא בתקנות הבטיחות בעבודות בניה, פרקים ו' ו-ז'. אנא רעננו את הידע.

 

אירוע בטיחות ב׳ – התמוטטות של קיר באתר בניה

במהלך עבודות באתר בנייה קיר יצוק חלקית התמוטט על עובד וגרם למותו.

על רקע תאונה זו, ומבלי להתייחס לנסיבותיה הספציפיות המצויות בחקירה מטה הבטיחות מבקש לשוב ולחדד את מרכזיותו של מנהל העבודה הן בהבטחת איכות הביצוע והן בהבטחת בטיחות הביצוע. מביקורים ומבדיקות שערך המטה באתרי בנייה בחודשים האחרונים, עולה חשיבות קיומו של הכלל הבסיסי לפיו, עבודות בניה יבוצעו בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה, שמונה על ידי מבצע הבניה והיכן שנדרש, בסיועו של עוזר הבטיחות שיסייע למנהל העבודה למלא כראוי את תפקידיו המקיפים והמורכבים בנושאי בטיחות.

 

חבריי, את התאונות באתרי הבנייה אפשר וחייבים למנוע. לצערנו הקטל בשלב זה עדיין נמשך ומניין ההרוגים עלה לכדי 36 הרוגים. אנחנו משתתפים בצער המשפחות השכולות. אנחנו נאבקים ונמשיך להיאבק ככל שרק ניתן, על מנת להוריד את כמות התאונות והנפגעים בהן. לא נשקוט עד שהמצב ישתנה.

בתקווה לימים טובים יותר

ראש מטה הבטיחות

אלוף במיל איל בן ראובן