נקודת מפנה 7 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 7

נקודת מפנה 7

״העובדות המתוארות במסמך זה הינן בהתאם להתרשמות נציג מטה הבטיחות שביקר בשטח ועל דעתו בלבד. אין לראות בעובדות המתוארות כתיאור העובדות כפי שאירעו בפועל. תיאור העובדות אינו בא להחליף את ממצאי החקירה של גוף מוסמך. יובהר כי ההמלצות המתוארות אינן באות להחליף את הפעולות הנדרשות מהקבלן על פי כל דין, חוק או תקנה והן אינן באות במקום הנחיות הרשויות המוסמכות.״

חברי וחברות ההתאחדות שלום,

לאור תאונה שאירעה ובמסגרתה נפצע פועל באורח קשה כתוצאה מנפילת חפץ מגובה, מטה הבטיחות מבקש להפנות את תשומת ליבכם למספר המלצות וחידודי בטיחות בנושא, שיסייעו לכם למנוע אירועי בטיחות מסוג זה.

1. האתר מאורגן כהלכה למניעת נפילת כלי עבודה / חפצים / ציוד מגובה, באמצעות לוחות רגל, רשתות אנכיות, רשתות אופקיות או אמצעים אחרים .

2. כל העובדים מצוידים בחגורות כלים ובכלי קיבול ייעודיים לטלטול / שינוע ידני של כלי העבודה והציוד .

3. אביזרי הרמה וכלי קיבול להנפה של מטענים וציוד בתפזורת ("כלי טעינה") נבדקים ע"י בודק מוסמך בהתאם לתקנות .

4. עניבנים מוודאים קשירה נכונה של מטענים לפני הנפה באמצעות עגורן צריח או מנוף אחר .

5. היכן שניתן, לא עובדות קבוצות של עובדים אחת מעל השנייה.

6. תיחום אזורי סכנה הנמצאים מתחת לאזורי עבודה שמהם עלולים ליפול חפצים מלמעלה.

7. מוצבים משגיחים בסמוך לאזורי עבודה שמהם עלולים ליפול חפצים מכיוון מעלה.

8. באתר מותקנים שוקת / שרוול לפינוי בטיחותי של פסולת בניין .

9. מותקנים מעברים בטוחים המאפשרים תנועה בטוחה של הולכי רגל מתחת לאזורים שבהם מתבצעות עבודות בגובה.

בברכה,
ראש מטה הבטיחות
אלוף במיל׳ איל בן ראובן