מחירון מעודכן לעבודות פיתוח וסלילה - בוני הארץ : בוני הארץ

מחירון מעודכן לעבודות פיתוח וסלילה
משרד השיכון
יוני 2024

 מסבים את תשומשת ליבכם 

כי משרד הפינוי והשיכון פרסם מהדורה חדשה של המחירון לעבודות פיתוח (אפריל 2024)

אשר יחול על מכרזים המתפרסמים החל מחודש יוני 2024.