רשות רישוי ארצי - בוני הארץ : בוני הארץ

רשות רישוי ארצית

החל מחודש יולי 2027 רשות רישוי ארצית תוכל לקדם ולאשר היתרי בניה במקום הרשות המקומית וזאת בתנאים הבאים:

  • היתרי בניה למגורים כאשר ההיתר כולל 80 יחידות דיור ומעלה.
  • חלפו 8 חודשים מהמועד שבו נקלטה הבקשה להיתר או 12 חודשים אם הבקשה טעונה אישור ממוסד תכנון שאינו רשות רישוי (לפני מתן ההיתר) וטרם ניתנה החלטה על מתן/סירוב היתר הבניה.

מסלול נוסף בו רשות רישוי ארצית תוכל לקדם היתרים במקום הרשות המקומית הנו במקרים בהם נכח שר הפנים כי הרשות המקומית אינה ממלאת את תפקידה באופן חריג, וזאת בתנאים המפורטים בחוק- במקרה זה רשאי שר הפנים להורות בצו על הסמכת רשות הרישוי הארצית לפעול בתחום המרחב הרלוונטי.